0
Dnes je úterý 28.3.2023 a svátek má Soňa

Darovací smlouva na nemovitost - Vzor ke stáhnutí

Dle zákona č. 89/2013 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový občanský zákoník“), je samozřejmě možné uzavřít darovací smlouvu. Níže naleznete darovací smlouvu dle nového občanského zákoníku k nemovité věci, je nutné však upozornit na novinku, kdy je možné odvolat dar pro nouzi. Blíže v sekci články.

Darovací smlouva na nemovitost ke stažení 

Smlouva darovací - darování věci - vzor ke stažení zdarma

Náhled darovací smlouva na nemovitost 

Smlouva darovací - darování věci

(§2055 občanského zákoníku)

 

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako Dárce
a


pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako Obdarovaný

uzavírají darovací smlouvu dle ustanovení § 2055 a násl. občanského zákoníku:

I.

Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem

dům a pozemky:

-          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-          budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-          pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

byt:

-          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-          spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-          spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

Tyto nemovitosti jsou zapsány ve veřejném seznamu ……………………………

 II.

Touto darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k nemovitostem specifikovaným v článku I této smlouvy na obdarovaného se všemi součástmi a příslušenstvím a obdarovaný tento dar přijímá.

 III.

Dárce prohlašuje, že darovaná nemovitost není zatížena žádnými závazky, dluhy, věcnými právy ani jinými právními vadami.

Dárce dále prohlašuje, že mu není známo, že by darovaná nemovitost měla vady, které by neodpovídaly běžné míre opotřebení a na které by měl povinnost obdarovaného upozornit.

Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovitosti je mu znám.

 IV.

Vlastnické právo k nemovitosti nabude obdarovaný vkladem vlastnického práva do veřejného seznamu, tedy do katastru nemovitostí.

 V.

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě darovací.

 VI.

Strany této smlouvy prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, nejednaly v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

 

V ………………dne ……………..

 

Podpis dárce                                                                                     podpis obdarovaného

Komentáře k článku

Milan Válek, 23.2.2017 18:45

Dobrý den,
s manželkou vlastníme nemovitost s pozemky a chceme ji darovat našim dvou synům. Je možné darování provést jednou darovací smlouvou.
Děkuji

Odpovědět
Jan Boček, 21.2.2017 10:23

Dobrý den,
rád bych se zeptal jak nejépe převést 1/2 polovinu pozemku, kterou vlastní bývalá přítelkyně se kterou jsme 5 let sdíleli společnou domácnost. Na pozemek je hypotéka, která je napsaná jen na mě.
Bývalá přítelkyně na mě část pozemku převede bezúplatně.
Rád bych věděl jestli existuje cesta kde nebudu muset platit daň nebo alespoň co nejnižší částku.

Moc děkuji.

Odpovědět
Jan Boček, 21.2.2017 10:09

Dobrý den,
rád bych se zeptal jak nejépe převést 1/2 polovinu pozemku, kterou vlastní bývalá přítelkyně se kterou jsme 5 let sdíleli společnou domácnost. Na pozemek je hypotéka, která je napsaná jen na mě.
Bývalá přítelkyně na mě část pozemku převede bezúplatně.
Rád bych věděl jestli existuje cesta kde nebudu muset platit daň nebo alespoň co nejnižší částku.

Moc děkuji.

Odpovědět
miroslav medlik, 18.2.2017 18:00

chci darovat chatu vnukovi je ale nezletilí jeho rodiče neberu v úvahu-špatní je mi 64 poradte dik

Odpovědět
Marie Kopřivová, 29.1.2017 15:47

Pokud bych darovala svému synovi nemovitost, lze to zajistit u notáře tak, aby vklad do katastru byl učiněn až po mé smrti? Děkuji za odpověď

Odpovědět
RealHit.cz, 31.1.2017 10:50

Dobrý den,

lze využít právní instut darování pro případ smrti (§ 2063 občanského zákoníku), kdy vlastnictví přejde na obdarovaného až po smrti dárce, i když třeba nemovitost už bude obdarovaný využívat před smrtí dárce. Jedná se o písemnou smlouvu, kterou dárce nemůže sám odvolat, a je nutné, aby se dárce výslovně vzdal práva dar odvolat, buď přímo v darovací smlouvě nebo na zvláštní listině.

V případě potřeby doporučujeme se sepsáním obrátit na advokáta nebo notáře.

§ 2063

Darování pro případ smrti

Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se posuzuje zpravidla jako odkaz. Podle ustanovení o darování se řídí, přijme-li obdarovaný dar a vzdá-li se dárce výslovně práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu. Tím není dotčen § 2057.

§ 2057

(1) Při darování věci zapsané do veřejného seznamu vyžaduje smlouva písemnou formu.

(2) Písemnou formu vyžaduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar. Dárce je zavázán k odevzdání daru, není však povinen platit úrok z prodlení.

S přáním pěkného dne

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Denisa Drobná, 21.1.2017 12:46

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak postupovat v případě, že manžel je jediným vlastníkem nemovitosti v té době, kdy se převáděla nemovitost na něj jsme nebyli manželé. V tuto chvíli manželé již jsme několik let, máme SJM a manžel by na mě chtěl 1/2 nemovitosti přepsat. Můžete mi poradit jak postupovat?

Odpovědět
RealHit.cz, 24.1.2017 15:15

Dobrý den,

pokud se jedná o majetek, který náleží jen jednomu manželů a nepatří tedy do společného jmění manželů, pak tento majetek (nebo jeho část) může manžel manželce darovat, darovací smlouvou, kdy nevznikne SJM, ale podílové spoluvlastictví. To se v případě rozvodu nebude vypořádávat.

V případě, že byste chtěli majetek nabýt do SJM, je nutné toto učinit formou notářského zápisu tzv. manželské smlouvy, kdy dojde k rozšíření SJM i o tento majetek, doposud ve vlastnictví jen jednoho z manželů.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Josef Nosek Ing., 21.1.2017 12:39

Dobrý den, moje dcera se bude rozvádět a s manželem mají 2 děti. Ve SJM vlastní každý ideální polovinu bytu + příslušenství atd. Bude stačít, že manžel dcery svoji polovinu SJM daruje tak, že 1/4 bude darována vlastnímu synovi a druhá čtvrtina bude darována vlastní dceři a poté moje dcera a její manžel sepíši smlouvu, že jsou majetkově vyrovnáni, Bude zápisem do katastru nemovitosti zrušeno SJM manželů?

Odpovědět
RealHit.cz, 24.1.2017 15:22

Dobrý den,

bude potřeba mezi manželi uzavřít dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, která se uzavírá zpravidla s úpravou vztahů k nezletilým dětem a řeší se v ní také úprava společného bydlení po rozvodu.

V této dohodě, je dle našeho názoru možné ohledně určitého nemovitého majetku se dohodnout, že manžel se svého podílu vzdává ve prospěch svých dětí. Je pak potřeba toto nechat zapsat na katastr nemovitostí a to s návrhem na vklad vlastnického práva, neboť se bude měnit vlastnický vztah.

Doporučujeme Vám v tomto kontaktovat právníka.

S přáním pěkného dne

Tým RealHit.cz

Odpovědět
JItka Křápová, 18.1.2017 08:26

Dobrý den,
vlastním jednu bytovou jednotku ze dvou v rodinném domě. Je zapsaná na katastru. Má otázka zní zda kdybych chtěla darovat polovinu mé jednotky manželovi, zdaje to osvobozené od daně či nikoliv.
Moc děkuji za odpověď
s pozdravem Křápová

Odpovědět
RealHit.cz, 18.1.2017 21:06

Dobrý den,

ano, darování mezi manžely je osvobozeno od daně z příjmu. Dnes neexistuje pojem daň darovací.

Hezký den

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Lucie Havlíčková, 9.1.2017 07:15

Dobrý den, v říjnu 2015 přítel koupil dům a hypotéka byla na něj, v září 2016 jsme hypotéku nechali převést na mě, ale dům zůstal na něj. Od ledna 2016 máme oba nahlášený trvalý pobyt v koupeném domě. Jak by jsme to teď měli řešit, když mi přítel chce polovinu darovat a kolik nás to bude přibližně stát? Děkuji za odpověď

Odpovědět
RealHit.cz, 18.1.2017 21:05

Dobrý den,

bylo by potřeba počítat s náklady na sepsání darovací, ty se u notáře odvíjí podle ceny daru, advokát si může určovat ceny sám, jedná se o smluvní ceny, tedy záleží na domluvě (zpravidla se pohybují od 3000 Kč) a dále správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1000 Kč.)

Od daně z příjmu byste mohla být osvobozena v případě, že byste splnila podmínku podle § 10 odst. 3 pícm. c) - osvobozen bezúplatný příjem -  2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Vladislava Moravcová, 7.1.2017 16:52

Dobrý den, vlastním podíl 1/2 na nemovitosti (stodola) která je součástí domu. Tento podíl vznikl při rozdělení SJM, stodolu jsme si nerozdělili. Teď již po deseti letech jsem pořád na Katastru nemovitosti zapsána jako spolumajitel a nyní chci tento podíl na nemovitosti darovat mému bývalému manželovi. Můj dotaz zní - bude hradit bývalý manžel 15% daň z příjmu, protože již nejsme přímí příbuzní? Děkuji za odpověď.

Odpovědět
RealHit.cz, 18.1.2017 20:57

Dobrý den,

obecně by bylo zřejmě potřeba, aby Váš bývalý manžel daň z příjmu, byť se jedná o dar zaplatil, neboť již nepatří do okruhu osob osvobozených od této daně (§ 10 odst. 3 písm. c/ zákona o daních z příjmů - 1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,).

Situaci by mohlo vyřešit další osvobození od této daně a to v případě, že by hodnota poloviny stodoly nepřesáhla částku 15000 Kč (když osvobozeny jsou taky bezúplatné příjmy- § 10 odst. 3 písm. c/ zákona o daních z příjmů - 4. nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč.). Zde by bylo zřejmě nutní nechat si vypracovat znalecký posudek.

Další řešením by bylo darovat nejprve Vašemu společnému dítěti, pokud máte, a to by potom darovalo otci.

U dalších alternativ je dobré si předem propočítat, zda varianty nakonec nepříjdou dráž, než zaplatit daň 15 %.

S přáním pěkného dne

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Milan Kubica, 3.1.2017 14:39

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak nejlépe a nejlevněji darovat/převést nemovitost. Moje sestra vlastní chalupu ve společném jmění manželů. Spolu se svým mužem by mi ji chtěli darovat či převést. Jak na to? Děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 3.1.2017 22:33

Dobrý den,

mezi příbuznými se jeví jako nejvýhodnější darování, kdy daň z příjmu u tohoto bezúplatného příjmu mezi příbuznými je osvobozena. Je možno sepsat darovací smlouvu podle našeho vzoru zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/darovaci-smlouva-k-nemovitosti-novy-obcansky-zakonik1, kde v případě darování věci ve společném jmění manželů, je potřeba, aby na straně dárců byli oba manželé.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Šárka Veselá, 2.1.2017 21:46

Dobrý večer. Chtěla bych se zeptat,postačí mi vzor darovací smlouvy,když mi matka chce darovat byt.Byt je v osobním vlastnictví matky.Děkuji za odpověď.

Odpovědět
RealHit.cz, 3.1.2017 22:25

Dobrý den,

dle našeho náoru by měl být dostačující náš vzor zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/darovaci-smlouva-k-nemovitosti-novy-obcansky-zakonik1, který si prosím konkrétně upravte pro Vás. Zejména pozor na správné vyplnění údajů o nemovité věci.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Miluše Fousová, 25.11.2016 18:50

Dobrý den,
rodiče chtějí darovat synovi několik nemovitostí, kde jsou spoluvlastníky (každý 1/2) a dále je otec vlastníkem stavby bez č.p., kdy vlastníkem pozemku, na kterém se stavba nachází je Pozemkový fond ČR (tedy ČR). Tuto stavbu chce také synovi darovat. Je možné sepsat vše v jedné darovací smlouvě nebo je nutno sepsat dvě darovací smlouvy? Následný návrh na vklad při dvou smlouvách může být jeden nebo musí podat dva návrhy na vklad? Děkuji.

Odpovědět
RealHit.cz, 3.1.2017 22:23

Dobrý den,

jednou darovací smlouvou lze darovat více nemovitých věcí najednou a k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí pak postačí jeden návrh do katastru nemovitosti, kterým lze zpsat více práv.

Více informací Vám podají na pracovišti katastrálního úřadu.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
František Zoder, 17.11.2016 16:54

Na děditství domu jsme tři sourozenci,dva sourozenci se vzdávají a darují mi ho do osobního vlastnictví kam se mám obrátit abych dal vše do pořádku.
Děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 19.11.2016 16:45

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není zřejmé, zda ještě probíhá dědické řízení, pak by se toto upravilo v rámci dědické řízení dohodou.

Pokud už bylo dědické řízení ukončeno a dům je ve spoluvlastnictví vás tří sourozenců, pak by Vám své podíly sourozenci mohli darovat. Darovací smlouvu by bylo poté potřeba s návrhem na vklad vložit do katastru nemovitostí. Doporučujem Vám kontaktovat notáře nebo advokáta v místě Vašeho bydliště.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Jarmila Hošková, 3.10.2016 09:20

Vážení, jsem vlastníkem 1/4 domu a 1/4 zahrady. Chtěla bych toto darovat synovci. Je to možné? A jak to nejlépe provést a je k tomu nutné přiložit LV? Děkuji Hošková

Odpovědět
RealHit.cz, 16.10.2016 11:39

Dobrý den,

Váš podíl můžete darovat. Je možno se obrátit na advokáta, notáře, který může sepsat darovací smlouvu a  návrh na vklad. Nebo můžete využít vzoru zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/darovaci-smlouva-k-nemovitosti-novy-obcansky-zakonik1. Tuto smlouvu vyhotovit ve 3 stejnopisech, přičemž na jednom vyhotovení nechat úředně ověřit podpisy a to přiložit spolu s návrhem na vklad vlastnického práva (zde formulář https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx) na katastrální úřad, kde je nutno uhradit 1000,- Kč správní poplatek.

S pozdravem 

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Helena Knosová, 1.10.2016 10:22

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, je -li podle nového zákoníku potřeba souhlas spoluvlastníka nemovitosti, když chci svoji polovinu darovat synovi?
Děkuji.
Helena Knosová 1.10.2016

Odpovědět
RealHit.cz, 16.10.2016 11:34

Dobrý den,

občanský zákoník nevyžaduje souhlas spoluvlastníka s převodem (prodej, darování) spoluvlastnického podílu. Není také nutno nabídnout v případě prodeje podíl spoluvlastníkovi, jak to vyžadovla starý občanský zákoník.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
František Ružička, 14.9.2016 13:45

Dobry den,prosime Vas o radu...S manzelkou vlastnime dum a chteli bychom jej darovat synovi.Na katastru LV je dum napsan pouze na mne a stavba neni soucasti pozemku,pozemek pod stavbou je na druhem LV a mame ho s manzelkou ve SJM.Je mozne i v tomto pripade pouzit vzor smlouvy na darovani nemovitosti.Dekuji a s pozdravem Ružička

Odpovědět
RealHit.cz, 26.9.2016 22:43

Dobrý den,

lze využít vzor pro darovací smlouvu, příp. sepsat dvě darovací smlouvy,kdy stavbu, která je pouze ve Vašem vlastnictví budete darovat pouze Vy a pozemek, jenž je ve společném vlastnictví manželů byste darovali oba s manželkou společně. 

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Maresova miroslava, 14.9.2016 08:11

Manzel chce darovat rod.dum vnukovi. Vnuk je synem meho syna z predchoziho manzelstvi. Dum je ve vlastnictvi manzela, mam vazne zdrav.problemy, takze neprichazi v uvahu, ze bych mohla dedit ja. Manzel si chce zajistit bydleni dozivotne smlouvou vecnym bremenem. Vnuk s nami bydli jiz 7 let a od cervna je zde trvale hlasen. Podili se na nakladech opravach a zaroven mi poskytuje plnoupeci v me nemoci. Zajima mne jak je to ss darovaci dani, do ktere skupiny se zaradi a jak neklepe uzavrit smlouvu. Dekuji

Odpovědět
RealHit.cz, 26.9.2016 22:37

Dobrý den,

dle našeho názoru by bylo vhodné uzavřít darovací smlouvu se zřízením doživotního užívání- služebnost domu. Co se týče uhrazení daně z příjmu u darování, byl vy vnuk pravděpodobně osvobozen na základě  § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb. , zákon o daních z příjmů: "...

osvobozeny bezúplatné příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou..."

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Radka Jiříčková, 24.8.2016 13:58

Dobrý den, lze dceři darovat moji polovinu rodinného domu? Druhou polovinu by si manžel ponechal pro naše bydlení. Lze sepsat darovací smlouvu jen na polovinu nemovitosti?
Děkuji za odpověď, RJ

Odpovědět
RealHit.cz, 26.9.2016 22:20

Dobrý den,

v případě, že je nemovitost ve společném jmění manželů, pak je potřeba, abyste polovinu nemovité věci darovali oba dva, druhá polovina poté zůstane dále ve společném jmění manželů.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Nikola Valášková, 16.8.2016 20:17

Dobrý den, mám strýce (není se mnou příbuzný v přímé linii), co mi chce darovat garáž bezúplatně. Jestli to správně chápu musím s ním vyhotovit darovací smlouvu, potom dát návrh na zapsání do katastru. Chtěla bych se zeptat zda je nutné vyhotovit znalecký posudek pro daň, nebo stačí napsat, že jde o dar za 0kč nebo jak.... Děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 26.8.2016 10:16

Dobrý den,

co se týče darování mezi osobami bez příbuzenského vztahu (pozor od daně z příjmu v případě bezúplatného darování byste byla osvobozena i jako neteř), budete jako obdarována povinna uhradit daň z příjmu ve výši 15 %. V zásadě znalecký posudek není nutný a je možné vychízet z ceny určení podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku (zákon č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon o oceňování majetku), viz § 29 odst. 1 písm. e) zákona o danćh z příjmů zák. č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpis . V tom by Vám mohl pomoci příslušný finanční úřad.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Zuzana Tomčová, 31.7.2016 16:20

Dobrý den, strýc a teta by na mě rádi převedli dům, já jsem ale vdaná, kdybychom byli jako obdarovaní uvedeni spolu s manželem, který de fakto není jejich přímý příbuzný, bylo by nutné platit darovací daň, nebo by bylo lepší, kdyby byl dům převeden pouze na mě. Děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 2.8.2016 22:19

Dobrý den,

ze zákona o dani z přijmu § 10 odst. 3 písm.c), jenž uvádí, které bezúplatné příjmy od příbuzných jsou osvobozeny o daně 

"1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů," opravdu vyplývá, že v případě darování Vám, jste osvobozena od daně z příjmu, avšak Váš manžel nikoliv.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Jakub Piekař, 28.6.2016 18:00

Dobrý den.Dohodli jsme se s otcem,že mi daruje náš rodinný dum s tím,že v něm bude mít doživotní bydlení.Musí to být v této smlouvě sepsáno a na jakém místě.Také nechci,aby moje sestra přišla tímto o dědictví-domluvili jsme se,že jí vyplatím polovinu dnešní ceny domu během následujících 10let.Stačí písemná smlouva mezi námi,nebo musíme k advokátovi?Děkuji za dpověd

Odpovědět
RealHit.cz, 17.7.2016 11:38

Dobrý den,

 

darovací smlouva týkající se nemovitých věcí musí být písemná a má-li mít účinky musí být zapsána do katastru nemovitostí. Můžete využít našeho vzoru zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/darovaci-smlouva-k-nemovitosti-novy-obcansky-zakonik1.

Pokud chcete mít Vaší smlouvu prefketní, bez zásadních právních chyb a tedy bez problémového zápisu do katstru nemovitostí. Doporučujeme Vám se obrátit na advokáta nebo notáře.

Co se týče vypořádání se s Vaší sestrou, může toto být rovnou v darovací smlouvě nebo na zvláštní listině.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
Klára Tůmová , 14.6.2016 19:52

Dobrý den, rodiče chtějí darovat sestře svůj byt, do smlouvy musí být oba napsání jako dárci , nebo stačí jeden, mají to jako sjm. A lze bez notáře. Děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 18.6.2016 15:53

Dobrý den,

podstatné je, zda byt vlastní oba dva, kdo je zapsán v katastru nemvitostí jako vlastník, pokud se jedná o osobní vlastnictví, nebo kdo je členem družstva v případě družstevního bytu. Jestliže byt vlastní oba, oba musí být uvedeni jako dárci.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Libuše Jahobová, 9.6.2016 09:02
Dobrý den, je možné zrušit darovací smlouvu z roku 2015, kdy darovala babička dospělé vnučce chatu a nezřídila si věcné břemeno, protože jí důvěřovala. Po podepsání darovací smlouvy začal vše organizovat manžel vnučky, s babičkou se hádá, omezuje její vstup na chatu, odmítá s ní komunikovat, navádí proti ní vnučku a znepříjemňuje jí návštěvy chaty. Vše samozřejmě bez svědků. Babičce je 85 let a je zcela bez zdravotních problémů a naprosto nekonfliktní člověk a velmi se tím trápí.

Odpovědět
RealHit.cz, 10.6.2016 11:58

Dobrý den,

odpověď na vaši otázku naleznete zde:  http://www.realhit.cz/pravni-poradna/bezplatna-pravni-poradna/otazka/vraceni-daru/299.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Iveta Kovářová , 4.6.2016 00:37

Dobry den,
manželův otec ma dům a byt a dva syny... chtěl by na jednoho přepsat byt a na druheho dum. Jak to nejlip udělat, aby jsme zaplatili co nejmiň a zvladli to nejlepe sami (nepočítám ověření podpisů na smlouvách)? A comse popř. bude muset zaplatit.?
Děkuji moc Kovářová

Odpovědět
RealHit.cz, 5.6.2016 15:38

Dobrý den,

nejlépe by bylo nemovité věci darovat. Tedy na dům i byt sepsat darovací smlouvy, vzor najdete zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/darovaci-smlouva-k-nemovitosti-novy-obcansky-zakonik1. Kdy daň darovací se u přímých příbuzných nehradí.

Darovací smlouva s ověřenými podpisy bude jako příloha k návrhu na vklad vlastnického práva formulář najdete zde https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx. Hradí se Katastrálnímu úřadu správní poplatek 1000 Kč.

Využitím služeb advokáta či notáře není nutné, jen se vyhnete např. vracení návrhu Katastrálním úřadem pro chyby. Je nutné správně napsat, co je předmětem darování.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Jan Ivanov, 1.6.2016 15:28

máme nemovitý majetek SJM a chci darovat svůj podíl manželce, jak mam sepsat darovací smlouvu?

Odpovědět
RealHit.cz, 5.6.2016 15:32

Dobrý den,

v případě darování si věci, která je ve společném jmění manželů, druhému manželovi, je nejprve nutné provést zúžení společného jmění, poté budete vlastnit každý ideální polovinu jako spoluvlastníci a až poté Váš podíl manželce darovat.

Zúžení společného jmění manželů je za trvání manželství možno učinit smlouvou ve formě notářského zápisu, je tedy nutné navštívit notáře.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
RealHit.cz, 23.5.2016 22:09

Dobrý den,

Váš bývalý přítel Vám může darovat svou polovinu bytu, kterou máte ve spoluvlastnictví. Jen bude zřejmě pak potřeba zvážit, zda bude pro Vás výhodnější darovací smlouva nebo smlouva kupní, jelikož při smlouvě darovací by bylo potřeba uhradit daň ve výši 15 % z ceny obdarovaného majetku a při kupní smlouvě se hradí daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 %.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Andrea Řezníčková , 23.5.2016 16:24

Dobrý den, může mi expritel, s kterým mám syna a byt ve spoluvlastnictví, darovat svou půlku bytu?Nežije v něm už 4 roky a trvale bydliště má jinde.
Děkuji Řezníčková

Odpovědět
Radka Pavlíková, 18.5.2016 11:57

Prosím o sdělení, musí - li být darovací smlouva na nemovitost uzavřena a sepsána v advokátní kanceláři, nebo stačí stáhnout vzor, vyplnit a odevzdat na katastru nemovitostí. Děkuji. Radka Pavlíková

Odpovědět
RealHit.cz, 19.5.2016 15:07

Dobrý den,

darovací smlouvu můžete uzavřít sami, bez využití služeb advokáta či notáře. Při využití služeb těchto profesí máte větší jistotu, že návrh na vklad vlastnického práva nebude zamítnut. 

Tedy při uzavírání smlouvy můžete využít vzory, na darovací smlouvu např. zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/darovaci-smlouva-k-nemovitosti-novy-obcansky-zakonik1.

Podpisy na jednom vyhotovení smlouvy bude nutné ověřit (na poště, u advokáta či notáře) a tuto smlouvu pak budete přikládat k návrhu na vklad,který budete odevzdávat na katastru nemovitostí. Formuláře návrhu na vklad vlastnického práva najdete zde https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx. Za zápis práva se hradí katastrálnímu úřadu správní polatek 1.000 Kč.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
Hana Vondroušová, 19.4.2016 16:21

Dobrý den, mám s manželem dům ve SJM a chceme darovat půlku domu své dceři. Můžeme tuto smlouvu napsat sami ve smyslu že vlastníme dům ve SJM a darujeme jí ideální polovinu nemovitosti?
Děkuji za odpověď Vondroušová

Odpovědět
RealHit.cz, 21.4.2016 10:17

Dobrý den,

pokud chcete dceři darovat ideální polovinu nemovité věci, kterou máte ve společném jmění manželů (SJM), pak na straně dárců budete uvedeni s manželem oba dva a pak není problém takto darovat. Smlouvu si samozřejmě sami zapsat můžete, jestliže Vám ji však sepíše právník (advokát či notář), ten jistě zajistí i podání návhru na vklad práva do Katastru nemovitostí a je menší riziko, že Katastr nemovitostí povolení vkladu zamítne.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
Marta Bučková, 14.4.2016 17:41

Prosím o sdělení, musí - li být darovací smlouva na nemovitost uzavřena a sepsána v advokátní kanceláři, nebo stačí stáhnout vzor, vyplnit a odevzdat na katastru nemovitostí. Děkuji. Marta Bučková

Odpovědět
RealHit.cz, 19.4.2016 14:44

Dobrý den,

darovací smlouva nemusí být sepsána právníkem a tedy ani advokátem nebo notářem (pouze v případě sepsání právním profesionálem máte jistotu, že by Katastr nemovitostí měl bez problému tuto smlouvu zapsat a měla by být po právní stránce perfektní). 

Nicméně můžete využít náš vzor zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/darovaci-smlouva-k-nemovitosti-novy-obcansky-zakonik1. Smlouvu vyhotovte v počtu kolik je smluvních stran plus jedno vyhotovení s úředně ověřenými podpisy, které odevzdáte na Katastr nemovitostí, spolu s vyplněným návrhem na vklad, jehož formulář naleznete zde https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx. V případě potřeby Vás Katastrální úřad vyzve k doplnění chybějícíh údajů.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Eliška Nová, 15.3.2016 12:10

prarodiče by chtěli převést na svého vnuka chatu. Je nutné pro tento bezplatný převod nechat vypracovat znalecký posudek? Kolik % z kupní ceny bude muset vnuk uhradit finančnímu úřadu? Děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 21.3.2016 12:45

Dobrý den,

darování mezi příbuznými v linii přímé (tedy i mezi vnukem a prarodiči) je plně osvobozeno od daně darovací, která od 1.1. 2014 pod daň z příjmu. Rovněž také není třreba zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, která se týká pouze uplátných převodů. 

Tedy ve Vašem případě máme a to, že není třeba podávat žádné daňové přinání a netřeba tak žádný znalecký posudek. 

Pouze budete muset do konce ledna následujícího roku podat daňoví přiznání k dani z nemovitých věcí.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

 

Odpovědět