Dnes je pátek 19.4.2024 a svátek má Rostislav

Darovací smlouva na nemovitost - Vzor ke stáhnutí

Dle zákona č. 89/2013 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový občanský zákoník“), je samozřejmě možné uzavřít darovací smlouvu. Níže naleznete darovací smlouvu dle nového občanského zákoníku k nemovité věci, je nutné však upozornit na novinku, kdy je možné odvolat dar pro nouzi. Blíže v sekci články.

Darovací smlouva na nemovitost ke stažení 

Smlouva darovací - darování věci - vzor ke stažení zdarma

Náhled darovací smlouva na nemovitost 

Smlouva darovací - darování věci

(§2055 občanského zákoníku)

 

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako Dárce
a


pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako Obdarovaný

uzavírají darovací smlouvu dle ustanovení § 2055 a násl. občanského zákoníku:

I.

Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem

dům a pozemky:

-          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-          budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-          pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

byt:

-          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-          spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-          spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

Tyto nemovitosti jsou zapsány ve veřejném seznamu ……………………………

 II.

Touto darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k nemovitostem specifikovaným v článku I této smlouvy na obdarovaného se všemi součástmi a příslušenstvím a obdarovaný tento dar přijímá.

 III.

Dárce prohlašuje, že darovaná nemovitost není zatížena žádnými závazky, dluhy, věcnými právy ani jinými právními vadami.

Dárce dále prohlašuje, že mu není známo, že by darovaná nemovitost měla vady, které by neodpovídaly běžné míre opotřebení a na které by měl povinnost obdarovaného upozornit.

Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovitosti je mu znám.

 IV.

Vlastnické právo k nemovitosti nabude obdarovaný vkladem vlastnického práva do veřejného seznamu, tedy do katastru nemovitostí.

 V.

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě darovací.

 VI.

Strany této smlouvy prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, nejednaly v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

 

V ………………dne ……………..

 

Podpis dárce                                                                                     podpis obdarovaného