Dnes je pátek 24.5.2024 a svátek má Jana

Darovací smlouva, kterou se převádí vlastnické právo k nemovitosti a smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti

Zde je k dispozici ke stažení vzor darovací smlouva, kterou se převádí vlastnické právo k nemovitosti, pokud si přejete, abychom smlouvu připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

Darovací smlouva, kterou se převádí vlastnické právo k nemovitosti je jedním z nejčastěji uzavíraných smluvních vztahů v rámci rodiny. Pokud je mezi obarovaným a dárcem bezúplatně převáděna nemovitost, pak je nutné darovací smlouvu uzavřít písemně a je třeba také dát návrh na vklad do katastru nemovitostí. Až po zapsání do katastru nemovitostí dochází k převodu vlastnického práva. V případě, že si darovaný přeje, může být současně také uzvařena smlouva o zřízení věecného břemene k nemovitosti.

 

Darovací smlouva, kterou se převádí vlastnické právo k nemovitosti a smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti - vzor ke stažení zdarma

 

Darovací smlouva, kterou se převádí vlastnické právo k nemovitosti a zřizuje se věcné břemeno

dle §628 a násl. Občanského zákoníku

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako dárce

a

pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako obdarovaný

uzavírají Darovací smlouvu

I.

 1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem

dům a pozemky:

-          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-          budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-          pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

byt:

-          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-          spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-          spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

II.

 1. Dárce nabyl vlastnické právo k nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy kupní smlouvou ze dne ……………………………………………………. .

III.

 1. Touto smlouvou dárce daruje obdarovanému nemovitost specifikovanou v článku I. této smlouvy a zároveň na něj tímto převádí vlastnické právo k této nemovitosti.
 2. Dárce nemovitost daruje dobrovolně a obdarovaný uvedený dar přijímá.

IV.

 1. Dárce prohlašuje, že darovaná nemovitost není zatížena žádnými závazky, dluhy, věcnými právy jinými než sjednanými touto smlouvou ani jinými právními vadami.
 2. Dárce dále prohlašuje, že mu není známo, že by darovaná nemovitost měla vady, které by neodpovídaly běžné míre opotřebení a na které by měl povinnost obdarovaného upozornit.
 3. Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovitosti je mu znám.

V.

 1. Obdarovaný jako povinný z věcného břemene zřizuje pro dárce jako pro oprávněného z věcného břemene právo doživotního výlučného a bezplatného užívání celé nemovitosti, uvedeného v čl. I této smlouvy včetně příslušenství a součástí. Věcné břemeno se sjednává bezúplatně. Dárce bude ze svých prostředků hradit náklady vznikající při užívání bytu (topení, elektřina atp.), zatímco náklady na opravy a údržbu nemovitosti bude hradit obdarovaný. Dárce jako oprávněný právo věcného břemene přijímají a obdarovaný je povinen výkon jejich práva strpět.

VI.

 1. Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darované nemovitosti, která je předmětem této smlouvy a věcné břemeno bude zřízeno, vkladem do katastru nemovitostí.
 2. Dárce se zavazuje podat návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

VII.

 1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, kde po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.
 2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvy sepsaly na základě svobodné vůle, souhlasí s jejím obsahem a že si ji před podpisem si ji přečetly. Toto strany stvrzují svými podpisy.

V ………………….., dne ………………….. 

 

 

Jméno a podpis dárce                                                                   Jméno a podpis obdarovaného