Dnes je čtvrtek 18.4.2024 a svátek má Valérie

Darovací smlouva, kterou se převádí vlastnické právo k nemovitosti (dárcem je právnická osoba)

Zde je k dispozici ke stažení vzor darovací smlouva, kterou se převádí vlastnické právo k nemovitosti, pokud si přejete, abychom smlouvu připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

Darovací smlouva, kterou se převádí vlastnické právo k nemovitosti je jedním z nejčastěji uzavíraných smluvních vztahů v rámci rodiny. Pokud je mezi obarovaným a dárcem bezúplatně převáděna nemovitost, pak je nutné darovací smlouvu uzavřít písemně a je třeba také dát návrh na vklad do katastru nemovitostí. Až po zapsání do katastru nemovitostí dochází k převodu vlastnického práva. V tomto případě je dárcem právnická osoba.

 

Darovací smlouva, kterou se převádí vlastnické právo k nemovitosti (dárcem je právnická osoba) - vzor ke stažení zdarma

 

Darovací smlouva, kterou se převádí vlastnické právo k nemovitosti

dle §628 a násl. Občanského zákoníku

[Název společnosti], společnost zřízená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem na adrese [město, PSČ, ulice], [Česká republika], IČ: [doplňte], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [Městským/Krajským] soudem v [doplňte], oddíl [doplňte], vložka [doplňte], jednající panem/paní [doplňte], [jednatelem / předsedou představenstva],

jako dárce

a

pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako obdarovaný

uzavírají Darovací smlouvu

I.

 1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem (vyberte)

dům a pozemky:

-          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-          budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-          pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

byt:

-          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-          spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-          spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

II.

 1. Dárce nabyl vlastnické právo k nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy kupní smlouvou ze dne ……………………………………………………. .

III.

 1. Touto smlouvou dárce daruje obdarovanému nemovitost specifikovanou v článku I. této smlouvy a zároveň na něj tímto převádí vlastnické právo k této nemovitosti.
 2. Dárce nemovitost daruje dobrovolně a obdarovaný uvedený dar přijímá.

IV.

 1. Dárce prohlašuje, že darovaná nemovitost není zatížena žádnými závazky, dluhy, věcnými právy ani jinými právními vadami.
 2. Dárce dále prohlašuje, že mu není známo, že by darovaná nemovitost měla vady, které by neodpovídaly běžné míre opotřebení a na které by měl povinnost obdarovaného upozornit.
 3. Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovitosti je mu znám.

V.

 1. Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darované nemovitosti, která je předmětem této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí.
 2. Dárce se zavazuje podat návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

VI.

 1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, kde po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.
 2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvy sepsaly na základě svobodné vůle, souhlasí s jejím obsahem a že si ji před podpisem si ji přečetly. Toto strany stvrzují svými podpisy.

V ………………….., dne ………………….. 

 

 

Jméno a podpis dárce                                                                   Jméno a podpis obdarovaného