Dnes je pátek 24.5.2024 a svátek má Jana

Dohoda o skončení nájmu

Zde je k dispozici ke stažení vzor dohody o skončení nájmu, pokud si přejete, abychom dohodu připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

Mezi pronajímatelem a nájemcem může být uzavřena dohoda o skončení nájmu. Níže naleznete vzor, který můžete použít pro její sepsání.

 

Dohoda o skončení nájmu - vzor ke stažení zdarma

 

Dohoda o skončení nájmu

dle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako pronajímatel

a

pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako nájemce

uzavíráme dohodu o ukončení nájmu

I. úvodní ustanovení

  1. Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne ….. nájemní smlouvu týkající se nemovitosti jí specifikované.
  2. Touto dohodou se upravují práva a povinnosti stran při ukončení nájmu dle nájemní smlouvy.

II. předmět dohody

  1. Ve smyslu nájemní smlouvy se strany dohodly na skončení nájemní smlouvy ke dni…………
  2. Strany prohlašují, že na nájemném není dluh. / Strany prohlašují, že dosud nebyl uhrazen dluh na nájemném ve výši ………… Kč, nájemce se zavazuje uhradit dluh na nájemném hotově do rukou pronajímatele/ na účet pronajímatele specifikovaný v nájemní smlouvě. Po uhrazení dlužného nájemného nebudou mít strany této dohody vůči sobě žádné závazky.
  3. Strany se dohodly, že po předání bytu do deseti dní bude na účet nájemce ….. pronajímatelem zaslána vratná kauce, specifikovaná v nájemní smlouvě. V případě, že při předání bytu budou shledány vady, na jejichž odstranění je možné použít ustanovení nájemní smlouvy týkající se kauce, musí je pronajímatel namítnout při předávání bytu a strany se na výši srážky z vratné kauce musí dohodnout.

III. závěrečná ustanovení

  1. Tuto dohodu mohou strany změnit pouze písemně.
  2. Je úplnou dohodu smluvních stran o předmětu dohody a nahrazuje všechna případná předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu dohody
  3. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou strany této dohody si její obsah přečetly, prohlašují, že jsou s ním srozuměni a na důkaz toho připojují své podpisy.

V ………………….., dne ………………….. 

 

 

Jméno a podpis pronajímatele                                                            Jméno a podpis nájemce