Dnes je sobota 25.5.2024 a svátek má Viola

Kupní smlouva k nemovitosti (prodávající je fyzickou osobou)

Zde je k dispozici ke stažení vzor kupní smlouvy k nemovitosti, pokud si přejete, abychom smlouvu připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

Kupní smlouva je nástrojem, na základě kterého dochází k úplatnému převodu práva k nemovitosti mezi prodávajícím a kupujícím. Zde naleznete vzor kupní smlouvy, kde prodávajícím i kupujícím je fyzická osoba.

 

Kupní smlouva k nemovitosti (prodávající je fyzickou osobou) - vzor ke stažení zdarma

 

Kupní smlouva

dle §588 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako prodávající

a

pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako kupující

uzavírají kupní smlouvu a projevili vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky.

 

I. předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je:

dům a pozemky:

-          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-          budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-          pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

byt:

-          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-          spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-          spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

II. Prohlášení prodávajícího

 1. Prodávající prohlašuje, že věci, které jsou předmětem podle této smlouvy jsou v jeho výlučném vlastnictví.
 2. Prodávající prohlašuje, že na věcech, které jsou předmětem podle této smlouvy včetně příslušenství neváznou žádné právní vady, bránící nebo omezující vlastníka ve volné dispozici s tímto majetkem, zejména se na ně neváže zástavní právo nebo věcné břemeno, ani nemají žádné faktické ani skryté vady.
 3. Prodávající se zavazuje, že převáděné nemovitosti vyklidí do 15 dnů od podpisu této smlouvy.

III. Prohlášení kupujícího

 1. Kupující prohlašuje, že mu je stav prodávaných nemovitostí znám.
 2. Kupující prohlašuje, že včas zaplatí kupní cenu a převezme nemovitosti do svého výlučného vlastnictví.
 3. Kupující prohlašuje, že na vlastní náklady podá návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v….….…. do 7 dnů od podpisu této smlouvy.

IV. Ujednání o ceně a platební podmínky

 1. Kupní cenu v celkové výši ..................,‑- Kč uhradí kupující takto:

a) první část kupní ceny ve výši nejméně 25 % celkové kupní ceny, tj. minimálně ve výši ...............,- Kč (slovy ........................ korun českých) zaplatí kupující do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu této smlouvy. Do této splátky se započte jistina ve výši ....... ,- Kč (slovy ................. korun českých) složená kupujícím před uzavřením této smlouvy.

b) zbývající část kupní ceny zaplatí kupující do 3 měsíců ode dne oboustranného podpisu této kupní smlouvy.

 1. Kupní cena bude zaplacena na bankovní účet prodávajícího ……. , s použitím variabilního symbolu ......................
 2. Lhůta splatnosti bude dodržena, pokud budou jednotlivé části kupní ceny připsány na účet prodávající vždy nejpozději v poslední den lhůty.
 3. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas dle podmínek stanovených v tomto článku smlouvy, má prodávající vůči kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty této smlouvy a dále je prodávající oprávněna od této smlouvy odstoupit.
 4. Smluvní pokuta se sjednává alternativně buď ve výši 0,5 % z kupní ceny, přičemž tato alternativa se uplatní v případě, že prodávající rovněž využije svého práva odstoupit od této smlouvy nebo ve výši 0,05 % z dlužné části kupní ceny za každý den prodlení, přičemž tato alternativa se uplatní v případě, že prodávající svého práva odstoupit od této smlouvy nevyužije.
 5. Smluvní pokutou není dotčen nárok prodávající na náhradu vzniklé škody v plné výši.

V. Vklad do katastru nemovitostí

Smluvní strany se na základě této smlouvy dohodly o návrhu zápisů v Katastru nemovitostí České Republiky v….…... do listu vlastnictví číslo….…. pro obec….….. katastrální území….….…. okres….….…... :

A-LV
Údaje kupujícího: Jméno Příjmení, rodné číslo: 123456/1235, trvalé bydliště: přesná adresa .=

B-LV
Identifikační údaje nemovitostí : parcelní číslo, výměra, číslo budovy, druh pozemku, část obce, způsob využití, způsob ochrany .=

E-LV
Tato smlouva

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních.
 2. Tato smlouva je účinná od okamžiku podpisu.
 3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V ………………….., dne ………………….. 

 

 

Jméno a podpis prodávajícího                                                            Jméno a podpis kupujícího