Dnes je pátek 24.5.2024 a svátek má Jana

Kupní smlouva nemovitost nový občanský zákoník

Zde je k dispozici ke stažení vzor kupní smlouvy k nemovitosti, pokud si přejete, abychom smlouvu připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

Kupní smlouva pro koupi nemovitosti je nově upravena občanským zákoníkem v § 2079 a následujících. Po uzavření kupní smlouvy a splnění podmínek v ní ujednaných dochází k převodu práva k nemovitosti mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Kupní smlouva nemovitost - nový občanský zákoník - vzor ke stažení zdarma

 

 

Kupní smlouva nemovitost - vzor

Uzavřená dle §2079 a § 2128 občanského zákoníku

 

Prodávající:

 

……………….., rodné číslo …….………, bytem ………………….

(dále jen „prodávající“)

 

a

 

kupující:

 

……………….., rodné číslo ……………, bytem ………………….

(dále jen „kupující“)


uzavírají

 

tuto kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 2128 a násl. občanského zákoníku:

I. 

Prodávající je na základě ……………….. výlučným vlastníkem těchto nemovitostí:

dům a pozemky:

-          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-          budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-          pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

byt:

-          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-          spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-          spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

II.

Prodávající prodává nemovitosti uvedené v článku I., a to

dům a pozemky:

-          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-          budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-          pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

byt:

-          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-          spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-          spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

se všemi právy a povinnostmi, tak, jak sám tyto nemovitosti vlastnil, užíval nebo k tomu byl oprávněn, za dohodnutou kupní cenu …… Kč (slovy …….. korun českých) kupujícímu, který tyto nemovitosti za uvedenou kupní cenu kupuje a přejímá do svého vlastnictví.

 III.

Zjistí-li se následně, nejpozději však do šesti měsíců od uzavření toto smlouvy, že byť jeden z pozemků, které jsou předmětem této smlouvy, nemá takovou výměru, jaká je zapsána ve veřejném seznamu, má kupující právo na přiměřenou - alikvótní slevu z kupní ceny, kterou je prodávající povinen poskytnout - zaplatit nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy ze strany kupujícího.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí kupní cenu (vyberte alternativu)

 

-          ve výši ………. Kč bude nejpozději do 5 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy na účet prodávajícího č. ……………. vedený u …………….

 

-     a) první část kupní ceny ve výši nejméně 25 % celkové kupní ceny, tj. minimálně ve výši ...............,- Kč (slovy ........................ korun českých) zaplatí kupující do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu této smlouvy. Do této splátky se započte jistina ve výši ....... ,- Kč (slovy ................. korun českých) složená kupujícím před uzavřením této smlouvy.

b) zbývající část kupní ceny zaplatí kupující do 3 měsíců ode dne oboustranného podpisu této kupní smlouvy.

-          Kupní cena bude zaplacena na bankovní účet prodávajícího ……. , s použitím variabilního symbolu ......................

-          Lhůta splatnosti bude dodržena, pokud budou jednotlivé části kupní ceny připsány na účet prodávající vždy nejpozději v poslední den lhůty.

-          V případě, že kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas dle podmínek stanovených v tomto článku smlouvy, má prodávající vůči kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty této smlouvy a dále je prodávající oprávněna od této smlouvy odstoupit.

-          Smluvní pokuta se sjednává alternativně buď ve výši 0,5 % z kupní ceny, přičemž tato alternativa se uplatní v případě, že prodávající rovněž využije svého práva odstoupit od této smlouvy nebo ve výši 0,05 % z dlužné části kupní ceny za každý den prodlení, přičemž tato alternativa se uplatní v případě, že prodávající svého práva odstoupit od této smlouvy nevyužije.

-          Smluvní pokutou není dotčen nárok prodávající na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Prodávající tímto prohlašuje, že na převáděných nemovitostech neváznou dluhy, služebnosti, věcná břemena ani jiné právní povinnosti či závady.

Kupující se podrobně seznámil se stavem převáděných nemovitostí.


V.

Vlastnické právo k nemovitostem specifikovaným v článku I nabude kupující vkladem vlastnického práva do veřejného seznamu - …………………

VI.

Prodávající podá návrh na vklad do veřejného seznamu až po zaplacení dohodnuté kupní ceny uvedené v článku II této smlouvy. V případě prodlení kupujícího s uhrazením kupní ceny v ujednané výši, je prodívající oprávněn od smlouvy odstoupit v souladu s patřičnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

Pro případ prodlení kupujícího se řádným a včasným zaplacením sjednané kupní ceny ve výši …….. Kč sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení se zaplacením.

VII. 

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o kupní smlouvě a českým právním řádem.

 VIII.

Účastníci prohlašují, že smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.V dne ………………………..

 

ověřené podpisy smluvních stran: