Dnes je pátek 19.4.2024 a svátek má Rostislav

Plná moc k převodu nemovité věci dle nového občanského zákoníku

Plná moc k převodu nemovité věci dle nového občanského zákoníku

Tuto plnou moc použijete v případě, kdy zmocnitel nechce nebo nemůže být osobně účasten jednání týkající se jeho nemovitosti, a to koupě, prodeje, ale i vkladového řízení na katastrálním úřadě.

Je třeba ji opatřit úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zákon vyžaduje, aby byl jasně vymezen rozsah oprávnění zmocněnce. Proto co nejkonkrétněji popište k jakému jednání je zmocněnec oprávněn.

Pokud si nejste jisti vyplněním plné moci, kontaktujte nás nebo libovolnou advokátní kancelář.

 

Plná moc k převodu nemovitých věcí - vzor

 

Plná moc k převodu movité věci

 

Tato plná moc se uděluje dle §441 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

 

Já, níže podepsaný

Jméno a příjmení: …………………………………,
Trvalé bydliště: …………………………………,
Rodné číslo: …………………………………,
Číslo OP: …………………………………,

dále jen „Zmocnitel“,

uděluji plnou moc

Jméno a příjmení: …………………………………,
Trvalé bydliště: …………………………………,
Rodné číslo: …………………………………,
Číslo OP: …………………………………,

dále jen „Zmocněnec“,

Tato plná moc je udělena zmocněnci k zatupování zmocnitele ve všech úkonech souvisejících s prodejem nemovité věci (případně koupí nemovitosti), a to objekt rodinný dům č.e. …. v části obce ……………., přičemž tyto nemovitosti jsou zapsány jako jeho vlastnictví u Katastrálního úřadu pro (uveďte) kraj, Katastrálního pracoviště (uveďte), na listu vlastnictví č. …. pro katastrální území ………., obec a okres (uveďte),

Zejména:

  • Dohodl a uzavřel kupní smlouvu mým jménem s …… (uveďte jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a rodné číslo) (dále jen „kupující“, případně „prodávající“ ), a to uvedenou nemovitost v tomto dokumentu a za cenu (uveďte maximální nebo minimální výši …………….(slovy) Kč.
  • Zároveň v dohodnuté kupní smlouvě dojednal podrobné podmínky koupě (prodeje) dle jeho uvážení,
  • V kupní smlouvě je oprávněn učinit veškerá potřební prohlášení a zavázal mě k plnění souvisejících s převodem vlastnického práva.
  • Dále je oprávněn mým jménem přijímat doručované písemností, plnění nároků z kupní smlouvy, potvrzoval jejich přijetí a také vymáhal neplněné nároky.
  • Při řízené před katastrálním úřadem je oprávněn zastupovat mne, a to při všech úkonech s uvedenou nemovitostí souvisejících-

Tímto dokumentem beru na vědomí, že úkony provedené zmocněncem vznikají práva a povinnosti pro mne, tedy zmocnitele. Strany této smlouvy výslovně uvádějí, že jsou plně svéprávné a nejsou ve vzájemném sporu.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou/ na dobu určitou do (doplňte)


V …………………………… dne ………………………

……………………………
Ověřený podpis zmocnitele

Zmocnění přijímám

V …………………………… dne ………………………

……………………………
Podpis zmocněnce