Dnes je pátek 24.5.2024 a svátek má Jana

Podnájemní smlouva

Zde je k dispozici ke stažení vzor podnájemní smlouvy, pokud si přejete, abychom smlouvu připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

Podnájemní smlouva by měla být uzavřena mezi nájemcem a prodnájemcem v případě, že se nájemce rozhodne jím pronajatou nemovitost dále pronajímat. Může tak být učiněno pouze s písemným souhlasem vlastníka nemovitosti (vzor je také ke stažení na našich stránkách).

 

Podnájemní smlouva - vzor ke stažení zdarma

 

Podnájemní smlouva

dle Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako nájemce

a

pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako podnájemce

uzavíráme následující podnájemní smlouvu

 

I. předmět smlouvy

 1. Nájemce prohlašuje, že je z titulu nájemní smlouvy uzavřené mezi ním, jako nájemcem na straně jedné a ………………………………, jako pronajímatelem na straně druhé, oprávněn užívat následující nemovitost:

dům a pozemky:

-          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-          budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-          pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

byt:

-          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-          spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-          spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

Nájemce tímto přenechává uvedenou nemovitost podnájemci do podnájmu i s níže specifikovaným vybavením a podnájemce právo podnájmu k výše uvedené nemovitosti přijímá.

Nájemce prohlašuje, že vlastník nemovitosti…………….. byl seznámen s uzavřením této podnájemní smlouvy a s tímto podnájmem souhlasí. Písemný souhlas vlastníka nemovitostí s jeho podnájmem je součástí této smlouvy.

II. Předmět podnájmu

 1. Pronajímatel přenechávající podnájemci do užívání nemovitost specifikovanou v bodě I této smlouvy, za podmínek v této smlouvě dále sjednaných.
 2. (specifikujte nemovitost) Např. Byt sestává z ... kuchyně, .... pokojů, (předsíně, spíže, komory, chodby, WC a koupelny). Byt je vytápěn .... (plynovým etážovým topením). Popis jednotlivých místností včetně vybavení a podlahové plochy je uveden v samostatné příloze této smlouvy - příloha 1.
 3. Stav bytu a jeho vybavení, je uvedeno v protokolu o odevzdání a převzetí bytu, který tvoří přílohu č. 2 této nájemní smlouvy. V protokolu bude rovněž uveden stav měřičů energií - elektrická energie, plyn - ke dni předání bytu.

III. doba podnájmu, ukončení podnájmu

 1. podnájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou ............ počínaje dnem ............., končí dnem.

IV. účel podnájmu

Podnájemce má právo užívat předmět podnájmu za účelem bydlení. Spolu s podnájemcem má právo užívat předmět nájmu i ……………………., r. č. ……………….

 

V. Nájemné a úhrada za služby spojené s nájmem

 1. Nájemné, které nepodléhá cenové regulaci, bylo sjednáno dohodou stran ve výši ........ Kč /slovy ..... korun českých/ měsíčně za veškeré pronajaté prostory.
 2. V nájemném nejsou zahrnuty ceny za následující služby spojené s nájmem:

a) úklid společných prostor
b) dodávku vody z vodovodu a stočné
c) osvětlení společných prostor
d) odvoz domovních odpadků‘
e) společná televizní a rozhlasová anténa

 1. Platby na úhradu těchto služeb /s výjimkou el. energie a plynu viz odst. 4/ budou hrazeny spolu s nájemným měsíčně zálohově ve výši dle rozpisu služeb, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy na účet pronajímatele č. ú. ........................... Skutečná výše cen a záloh za jednotlivé služby se zúčtuje vždy za kalendářní rok nejpozději do 30 ti dnů po ukončení podnájmu. To platí, pokud není zvláštním předpisem stanovený jiný postup. V průběhu roku je pronajímatel oprávněn po předchozím oznámení podnájemci změnit měsíční zálohy v míře odpovídající změně ceny služby nebo na základě změny vydané zvláštním předpisem, rozhodnutím cenového orgánu, změny počtu členů domácnosti nebo z dalších důvodů, například ze změny rozsahu nebo kvality služeb.
 2. Dodávka elektrické energie a plynu bude zajišťována přímo pro podnájemce na základě přehlášení odběru energií od příslušných dodavatelů. Do doby přehlášení odběrů budou spotřebované energie nájemci přeúčtovány.
 3. Nájemné a zálohy za služby uvedené v předchozím odstavci jsou splatné měsíčně dopředu a to nejpozději posledního dne předchozího kalendářního měsíce na účet pronajímatele č. ú. ................. Nájemné a zálohy za služby za první měsíc od zahájení nájmu budou uhrazeny při podpisu této nájemní smlouvy.
 4. Při prodlení s placením nájemného a záloh za služby jsou pronajímatelé oprávněni účtovat zákonný poplatek z prodlení.
 5. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádnost veškerých plateb podnájemce dle této smlouvy bude zajištěna složením kauce ve výši jednoho měsíčního nájmu na účet pronajímatele. Kauce bude zaplacena při podpisu smlouvy na shora uvedený účet pronajímatele. V případě prodlení nájemce s platbami nájemného, služeb a ostatních dlužných částek dle této smlouvy včetně nákladů na uvedení prostor do původního stavu je pronajímatel oprávněn použít složenou kauci na úhradu tohoto dluhu. V tomto případě je podnájemce povinen kauci doplnit na původní výši nejpozději do 3 dnů po oznámení pronajímatele o vyčerpání kauce. Kauce bude nájemci vrácena při ukončení nájemní smlouvy a řádném předání vyklizených pronajatých prostor.

VI. Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu

 1. Podnájemce není oprávněn bez předchozí písemného souhlasu pronajímatele měnit účel podnájmu.
 2. Drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí podnájemce. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník.
 3. Podnájemce bytu je dále povinen zejména (vyberte):

a)      užívat byt řádným způsobem a řádně požívat plnění jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu, zejména udržovat byt v čistotě a řádně pečovat o jeho běžnou údržbu a opravy,

b)      byt užívat pouze pro potřeby svých zaměstnanců, společníků nebo jednatelů

c)      uzavřít pojistku na sdružené pojištění domácnosti

d)     při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům nerušený výkon jejich práv a dodržovat pravidla dobrých mravů souvisejících s výkonem práva nájmu bytu

e)      oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli /správci domu/ potřebu těch oprav v bytě, které hradí pronajímatel a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má pronajímatel právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na svůj náklad sám a požadovat od něj náhradu.

f)       odstranit sám na vlastní náklady veškeré závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má pronajímatel právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu

g)      podnájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad, v případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil

h)      oznámit pronajímateli /správci domu/ bez zbytečného odkladu jména osob, kteří s ním bydlí ve společné domácnosti, resp. kteří bydlí v bytě jako jeho návštěva po dobu delší jednoho týdne pro účely rozúčtování služeb spojených s nájmem /vodné, stočné, úklid společných prostor a pod./

 1. Společné prostory domu může nájemce používat pouze k účelům, k nimž jsou určeny a tak aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců. Vchody, chodby, schodiště, průjezdy, dvůr a pod. musí trvale zůstat volné. Na výzvu pronajímatele je podnájemce povinen zanechat nedovoleného užívání společných prostor popřípadě odstranit své věci, které se tam nacházejí.
 2. Podnájemce může chovat pouze přiměřený počet domácích zvířat a je povinen zajistit, aby zvířata nenarušovala výkon vlastnických a užívacích práv ostatních uživatelů bytu. Znečištění společných prostor, dvora a zařízení v domě zvířaty chovanými podnájemcem je podnájemce povinen ihned odstranit. Podnájemce odpovídá za veškeré vzniklé škody, které zvířata v domě způsobí.
 3. Pronajímatel si vyhrazuje právo přístupu do předmětné nemovitosti za účelem provedení kontroly nemovitosti vždy jednou za 3 měsíce, a to po předchozím ohlášení, minimálně 7 dnů předem. Dále má pronajímatel právo přístupu do předmětu podnájmu kdykoliv za účelem oprav a údržby, a to po předchozí domluvě s podnájemcem a jen po nezbytně nutnou dobu.

 

VII. Skončení podnájmu

 1. Podnájem dle této smlouvy skončí:

a)      Písemnou dohodou obou smluvních stran

b)      Uplynutím lhůty stanovené touto smlouvou

c)      Písemnou výpovědí pronajímatele v případě, že je podnájemce po dobu delší něž jeden měsíc v prodlení s úhradou plateb dle této smlouvy , přičemž výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne následujícího po dni doručení výpovědi a v případě, že bude podnájemce hrubě porušovat pravidla občanského soužití nebo poškozovat pronajatý majetek, je pronajímatel oprávněn ukončit podnájem okamžitě, s účinností ode dne doručení písemné výpovědi podnájemci

d)     písemnou výpovědí podnájemce v případě, že se předmětná nemovitost bez zavinění podnájemce stane trvale neobytnou a nezpůsobilou k dalšímu užívání, podnájem skončí dnem doručení písemné výpovědi podnájemcem pronajímateli

 1. Při ukončení podnájmu je pronájemce povinen užívaný byt včetně příslušenství zcela vyklidit a předat pronajímateli /správci objektu/ formou písemného zápisu ve stavu ne horším, než se nacházel ke dni zahájení nájmu s přihlédnutím k běžnému opotřebení a stavebním úpravám realizovaných za písemného souhlasu pronajímatele.
 2. V případě prodlení pronájemce s vyklizením bytu se sjednává pokuta ve výši ....... Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ihned po jejím vyúčtování a je započitatelná na složenou kauci dle článku 1V. odst. 7 této smlouvy

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud ze smlouvy nevyplývá jiná úprava, řídí se vztah mezi pronajímatelem a pronájemcem obecnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž nájemce obdrží jedno, zbývající připadne pronajímateli. Smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami s výjimkou zvýšení záloh za služby dle této smlouvy, kdy postačuje jednostranný úkon pronajímatele.
 3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem předání bytu.
 4. Nedílnou součástí této nájemní smlouvy je:
  specifikace místností - příloha č. 1
  protokol o předání - příloha č. 2
  rozpis výše záloh za služby spojené s nájmem - příloha č. 3
  souhlas vlastníka s podnájmem - příloha č. 4
 5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a zároveň prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetly, že jejímu obsahu v celé šíři rozumějí a že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé, svobodné a vážné vůle pak připojují své podpisy

 

V …………………, dne …………………

 

 

Jméno a podpis nájemce                                                         Jméno a podpis podnájemce