Dnes je pátek 24.5.2024 a svátek má Jana

Předkupní právo – příloha kupní smlouvy (dle nového občanského zákoníku)

I dle zákona č. 89/2013 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový občanský zákoník“) je možné sjednat předkupní právo k nemovitostem. Tento vzor je součástí kupní smlouvy k nemovitostem.

 

Předkupní právo – příloha kupní smlouvy - vzor ke stažení zdarma

 

Předkupní právo – příloha kupní smlouvy

Dle § 2140 nového občanského zákoníku

Příloha ……. Kupní smlouvy

Předkupní právo

Strany kupní smlouvy, jejíž nedílnou součástí je tato příloha, kterou je sjednáno předkupní právo, zde dlužník (kupující) a předkupník (prodávající) sjednali předkupní právo k nemovitosti specifikované v článku jedna kupní smlouvy.

Dlužník a další případní budoucí vlastníci či spoluvlastníci předmětu kupní smlouvy či jejich právní nástupci, jsou povinni pro případ jejího jakéhokoli zcizení nebo podílu na ní koupěchtivému ji nabídnout ke koupi překupníkovi.

Předkupní právo se sjednává na dobu tří let.

Lze je převést na třetí osobu.

Pokud předkupník nevyužije svého práva nemovitost koupit, přechází povinnost předkupního práva na koupěchtivého, pokud je kupní smlouva mezi koupěchtivým a dlužníkem realizována.

Dlužník je povinen písemně učinit předkupníkovi nabídku, která bude obsahovat všechny podmínky smlouvy uzavřené s koupěchtivým.

Pokud ji předkupník přijme, uskuteční se následující koupě za stejných podmínek, jakoby byla sjednána mezi prodávajícím a koupěchtivým. Překupník se zavazuje uhradit kupní cenu k nemovitosti do 8 dnů od doručení nabídky na využití předkupního práva, v opačném případě předkupní právo zaniká.

Předkupník je v případě využití předkupního práva povinen také splnit další podmínky, které se zavázal splnit koupěchtivý. Pokud je nemůže prodávající splnit, pak je povinen prodávajícímu poskytnout odpovídající hodnotu. Nelze-li vedlejší plnění vyrovnat ani odhadní cenou, předkupní právo zanikne; to neplatí, byla-li by smlouva s koupěchtivým podle rozumného očekávání uzavřena i bez závazku k vedlejšímu plnění.

Předkupní právo podle této smlouvy se sjednává bezplatně.