Dnes je čtvrtek 20.6.2024 a svátek má Květa

Smlouva darovací - budoucí majetek (nový občanský zákoník)

Dle zákona č. 89/2013 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový občanský zákoník“), je možné uzavřít darovací smlouvu i do budoucna. Nový občanský zákoník omezuje dar do budoucna na polovinu budoucího majetku a dárce se musí k jeho darování zavázat. Níže naleznete darovací smlouvu dle nového občanského zákoníku k nemovité věci, kterou dárce teprve nabyde.

 

Smlouva darovací (budoucí majetek) - vzor ke stažení zdarma

 

Smlouva darovací (budoucí majetek)

(§2058 odst. 1, občanského zákoníku)

 

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako dárce


a


pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako obdarovaný

 

uzavírají tuto smlouvu darovací dle ust. § 2058 odst. 1 občanského zákoníku:

I.

Dárce se zavazuje, že do jednoho roku od podepsání této smlouvy bude vlastnit majetek, blíže specifikovaný v příloze I této smlouvy.

II.

Touto smlouvou převádí dárce na obdarovaného polovinu (dle nového občanského zákoníku je možné darovat nejvíce jednu polovinu budoucího majetku) svého budoucího majetku, který je uveden v bodě I. této smlouvy a je blíže specifikován v příloze I.

-       xx

-       xx

-       xx

Polovina majetku blíže specifikovaného v příloze I bude obdarovanému předána dne ………..…….

 III.

Obdarovaný nabyde vlastnické právo k věcem specifikovaným touto smlouvou dnem zápisu do katastru nemovitostí, kdy návrh na zápis bude podán do sedmi dnů od předání nemovitosti ve smyslu článku II.

 IV.

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě darovací.

 V.

Strany této smlouvy prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, nejednaly v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

 

 

V ………………dne ……………..

 

 

Podpis dárce                                                                                      podpis obdarovaného

 

 

Příloha I: seznam majetku