0
Dnes je čtvrtek 23.3.2023 a svátek má Ivona

Smlouva o budoucí smlouvě kupní - nemovitost (nový občanský zákoník)

Připravili jsme pro vás vzor smlouvy o budoucí smlouvě kupní k nemovitosti dle nového občanského zákoníku. Její součástí je i budoucí kupní smlouva. V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit.

 

Smlouva o budoucí smlouvě kupní - nemovitost - vzor ke stažení zdarma

 

Smlouva o budoucí smlouvě kupní - nemovitost
dle ust. § 1785 a násl. občanského zákoníku


Smluvní strany:

Jméno a příjmení, r.č. ……………..
bytem, ……………………
(dále jen „budoucí prodávající“)

a

Jméno a příjmení, r.č. ……………
bytem …………………….
(dále jen „budoucí kupující“)


uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o budoucí smlouvě kupní dle ust. § 1785 a násl. občanského zákoníku:

A.
Budoucí prodávající prohlašuje, že je na základě (vyberte variantu):
- Kupní smlouvy ze dne (uveďte datum) s právními účinky vkladu vlastnického práva ke dni (uveďte datum), (uveďte číslo vkladu), výlučným vlastníkem pozemku označeného jako pozemková parcela č. (uveďte číslo parcelní) o výměře ... m2,
- Smlouvy darovací ze dne (uveďte datum) s právními účinky vkladu vlastnického práva ke dni (uveďte datum), (uveďte číslo vkladu), výlučným vlastníkem pozemku označeného jako stavební parcela č. (uveďte číslo parcelní) o výměře m2 (zastavěná plocha a nádvoří), na němž stojí stavba, budova, která je jeho součástí, a to objekt rodinný dům č.e. …. v části obce …………….,

přičemž tyto nemovitosti jsou zapsány jako jeho vlastnictví u Katastrálního úřadu pro (uveďte) kraj, Katastrálního pracoviště (uveďte), na listu vlastnictví č. …. pro katastrální území ………., obec a okres (uveďte).

Budoucí kupující tímto výslovně prohlašuje, že má vážný zájem o koupi všech výše uvedených nemovitostí.

B.
Jelikož je to nutné pro účely opatření si uvěru pro koupi nemovitosti pro budoucího kupujícího za uvedenou kupní cenu, smluvní strany se rozhodly uzavřít tuto smlouvu o budoucí smlouvě kupní, jíž se zavazují uzavřít budoucí, vlastní kupní smlouvu, a to nejpozději do (uveďte datum). Samotný návrh kupní smlouvy bude předložen nejpozději do (uveďte datum), a to budoucím prodávajícím, v zásadě v následujícím znění:

SMLOUVA KUPNÍ

Smluvní strany

Jméno a příjmení, r.č. ……………..
bytem, ……………………
(dále jen „prodávající“)

a

Jméno a příjmení, r.č. ……………
bytem …………………….
(dále jen „kupující“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu kupní (dále jen „Smlouva“):


I.
Prodávající je na základě
- Kupní smlouvy ze dne (uveďte datum) s právními účinky vkladu vlastnického práva ke dni (uveďte datum), (uveďte číslo vkladu), výlučným vlastníkem pozemku označeného jako pozemková parcela č. (uveďte číslo parcelní) o výměře ... m2,
- Smlouvy darovací ze dne (uveďte datum) s právními účinky vkladu vlastnického práva ke dni (uveďte datum), (uveďte číslo vkladu), výlučným vlastníkem pozemku označeného jako stavební parcela č. (uveďte číslo parcelní) o výměře m2 (zastavěná plocha a nádvoří), na němž stojí stavba, budova, která je jeho součástí, a to objekt rodinný dům č.e. …. v části obce …………….,

přičemž tyto nemovitosti jsou zapsány jako jeho vlastnictví u Katastrálního úřadu pro (uveďte) kraj, Katastrálního pracoviště (uveďte), na listu vlastnictví č. …. pro katastrální území ………., obec a okres (uveďte).

II.
Nemovitost specifikovaná v bodě I. je prodávajícím prodávána včetně všech součástí a příslušenství (je možné specifikovat do přílohy viz. dále), a to za dohodnutou kupní cenu 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých), a to kupujícímu, který tímto kupuje za uvedenou kupní cenu nemovitost do svého výlučného vlastnictví.

Specifikace nemovitosti, jakož i její součásti a příslušenství, je popsána ve znaleckém posudku soudního znalce (uveďte jméno) ze dne (uveďte datum) číslo posudku (uveďte). Smluvní strany shodně konstatují, že se podrobně seznámily s obsahem výše zmíněného znaleckého posudku.

III.
Kupní cena ve výši 1.000.000,- Kč bude kupujícím zaplacena takto:

a) první splátka ve výši 400.000,- Kč (slovy čtyřistatisíc korun českých) do ………………..
b) druhá splátka ve výši 300.000,- Kč (slovy třistatisíc korun českých) formou hypotečního úvěru od (specifikujte), do ……………….
c) třetí (poslední) splátka ve výši 300.000,- Kč (slovy třistatisíc korun českých) ……………… do…………………
vše bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy (zde je možné také uvést jednu částku, kterou bude kupní cena uhrazena)

IV.

Prodávající prohlašuje, že převáděné nemovitosti jsou prosty veškerých vad bránících jejich převodu či nerušenému užívání, zejména že na nich neváznou dluhy, práva třetích osob ani jiné právní povinnosti (s výjimkou zástavního práva dle Zástavní smlouvy k nemovitosti č. ................... ze dne ............... uzavřené mezi (například hypoteční ústav), jakožto zástavním věřitelem a účastníky této smlouvy jakožto zástavci k zajištění pohledávky zástavního věřitele výše specifikovaného ve výši 300.000,- Kč s přísl., přičemž obligačním dlužníkem z úvěrové smlouvy je kupující) a že nemovitosti prodává ve stavu odpovídajícím jejich užívání a že mu nejsou známy žádné vady, na které by měl kupujícího zvlášť upozornit. Kupující se podrobně seznámil se stavem převáděných nemovitostí a prohlašuje, že tyto kupuje v tom stavu, který při jejich prohlídce zjistil.

Kupující nepřijímá s kupovanými nemovitostmi žádné dluhy, vady nebo břemena s výjimkou shora v tomto článku smlouvy uvedeného zástavního práva, a kdyby se snad nějaké takovéto nedostatky dodatečně vyskytly, zavazuje se prodávající, že se sama na svůj náklad postará o jejich vypořádání nebo odstranění ihned, jakmile budou zjištěny. Pro případ, že prodávající nesplní povinnost případné nedostatky bránící převodu nebo nerušenému užívání odstranit na svůj náklad ihned, jak budou zjištěny, sjednává se právo kupujícího od této smlouvy odstoupit.

V.
Kupující nabyde vlastnické právo k nemovitostem specifikovaným v článku I této smlouvy vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro (uveďte) kraj, Katastrálního pracoviště (uveďte). Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro (uveďte) kraj, Katastrálního pracoviště (uveďte), bude podán kupujícím ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy kupní.

VI.
Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o kupní smlouvě.


VII.
Účastníci prohlašují, že smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


V …………………….. dne ............

 

Prodávající: ......................................... Kupující: .........................................

 

 

C.
Budoucí prodávající prohlašuje, že nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy k dnešnímu dni nepřevedl ani nepřevede po dobu do (uveďte) na třetí osobu (osoby) ani je nezatížil a nezatíží právy třetích osob. Dle dohody smluvních stran veškeré transakční náklady nese ze svého výlučně budoucí kupující (náklady na znalecký posudek, správní poplatky, apod.). Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je prodávající.

D.
Dáno ve dvou vyhotoveních s tím, že obě paré mají platnost a závaznost originálu.

 

V ………………….. dne ..............

 

Budoucí prodávající: Budoucí kupující:

Komentáře k článku

Vojtěch Malát , 5.5.2015 08:34

Dobrý den, chci koupit od svého otcepozemek se stavbou, on mi jej chce prodat za cenu exekuci což je celkem 305,000,-. Může se zeptat jak mám pozměnit nebo jinak formulovat tu část kde on prohlašuje, že na té nemovitosti nejsou exekuce? Předem děkuji za radu

Odpovědět
RealHit.cz, 10.5.2015 22:25

Dobrý den,

přesně nerozumíme Vaší otázce, ale pokud budete kupovat pozemek se stavbou na němž vázne exekuce a vy jako kupujicí jste s tím obeznámen. Je možné tedy ze smlouvy vypustit ustanovení, kde prodávající uvádí, že na nemovitostí neváznou žádná práva třetích osob, a naopak uvést, že kupující je seznámen s tím, že na nemovitosti vázne právo...a uvést konkrétně.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
pavel tuhovcak, 24.2.2015 20:39

podepsal jsem smlouvu o smlouve budouci po podrobnem precteni jsem zjistil urcite nesrovnalosti ,prosim muzu od smlouvy odstoupi i kdyz jsme meli ustni dohodu

Odpovědět
RealHit.cz, 6.3.2015 18:59

Dobrý den,

předpokládám, že jste smlouvu o smlouvě budoucí uzavřeli po 1.1.2014 a budou se tedy na ni vztahovat ustanovení nového občanského zákoníku, která upravují smlouvu o smlouvě budoucí v § 1785-1788. Jak bylo uvedeno v článku, je potřeba, aby tato budoucí smlouva obsahovala obsah uzavíráné budoucí smlouvy alespoň obecným způsobem.

Pokud máte nějaké nesrovnalosti k obsahu smlouvy, zkuste s druhou stranou toto probrat a doplnit.

K povinnosti uzavřít následnou smlouvu jste v podstatě již vázán, v případě, kdy vás k uzavření smlouvy vyzve druhá strana.
Zavázané straně vzniká povinnost uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co ji k tomu vyzve oprávněná strana v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí (§ 1786 NOZ).

Odmítnete-li smlouvu uzavřít, může druhá strana požadovat, aby obsah budoucí smlouvy určil soud nebo osoba určená ve smlouvě. Neurčí-li tato osoba obsah budoucí smlouvy v přiměřené lhůtě nebo odmítne-li jej určit, může oprávněná strana navrhnout, aby jej určil soud (však787 odst. 1 NOZ). V případě neuzavření se strana může domáhat náhrady škody.

Povinnost uzavřít smlouvu byste však neměl v následujících případech. Za prvé v případě, kdy vás druhá strana k uzavření smlouvy do jednoho roku (nebo do data uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí) k uzavření smlouvy nevyzve, tato povinnost zaniká. Nevyzve-li oprávněná strana zavázanou stranu k uzavření smlouvy včas, povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká (§ 1788 odst. 1 NOZ).
Za druhé, smlouvu nejste povinen uzavřít také v případě, kdy se změní okolnosti viz § 1788 odst. 3 NOZ: Změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí zřejmě vycházely, do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela, povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká. Neoznámí-li zavázaná strana oprávněné straně změnu okolností bez zbytečného odkladu, nahradí oprávněné straně škodu z toho vzniklou.

S pozdravem

RealHit.cz

Odpovědět