Dnes je sobota 25.5.2024 a svátek má Viola

Smlouva o podnájmu bytu (dle nového občanského zákoníku)

Pokud se nájemce rozhodne se souhlasem pronajímatele poskytnout předmět nájmu třetí osobě k pronájmu, je nutné k tomu sjednat podnájemní smlouvu ve smyslu dle zákona č. 89/2013 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový občanský zákoník“). SMluvní vztah poté vzniká mezi nájemcem a podnájemcem.

 

Smlouva o podnájmu bytu - vzor ke stažení zdarma

 

Smlouva o podnájmu bytu

(§2215 nového občanského zákoníku)

 

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako nájemce

a

 

pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako podnájemce

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o podnájmu bytu dle ust. § 2215 a násl. občanského zákoníku:

I.

Předmět podnájmu

Nájemce prohlašuje, že je z titulu nájemní smlouvy uzavřené mezi ním, jako nájemcem na straně jedné a ………………………………, jako pronajímatelem na straně druhé, oprávněn užívat následující nemovitost:

dům a pozemky:

-           budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-           budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-           pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-           pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

byt:

-           jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-           spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-           spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

Nájemce tímto přenechává uvedenou nemovitost podnájemci do podnájmu i s níže specifikovaným vybavením a podnájemce právo podnájmu k výše uvedené nemovitosti přijímá.

Nájemce prohlašuje, že vlastník nemovitosti…………….. byl seznámen s uzavřením této podnájemní smlouvy a s tímto podnájmem souhlasí. Písemný souhlas vlastníka nemovitostí s jeho podnájmem je součástí této smlouvy.

II.

Doba trvání podnájmu

Předmět podnájmu přenechává nájemce k užívání podnájemci na dobu neurčitou, nejdéle však do doby zániku nájemního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem.

Nájemce se zavazuje předat předmět podnájmu nejpozději do……………………..

Pokud podnájemce obdrží klíče od předmětu podnájmu a nic mu nebrání v přístupu do něj, považuje se byt za zpřístupněný.

III.

Podnájemné a úhrada nákladů za poskytnuté služby

Podnájemné se sjednává v měsíční částce …………………,-- Kč (slovy…………… korun českých). Podnájemné se splatné předem na každý měsíc nejpozději do 5. (pátého) dne platebního období. Společně s podnájemným je podnájemce povinen platit zálohy a náklady za služby, které je povinen zajišťovat nájemce - těmito službami jsou dodávka teplé a studené vody, tepla, elektřiny, plynu, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, provoz výtahu.

Mezi stranami je sjednána tzv. inflační doložka, kterou se nájemce opravňuje jednostranně, vždy k 1. 1. daného kalendářního roku zvýšit sjednané podnájemné o míru inflace vyhlášení Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok, pokud míra inflace přesáhne jednorázově, příp. kumulativně hodnotu …%). Toto navýšení musí nájemce podnájemci sdělit písemně.

IV.

Jistota

Mezi nájemcem a podnájemcem bylo dohodnuto složení tzv. jistoty, a to do sedmi pracovních dnů od uzavření této smlouvy na účet nájemce. Jistota se sjednává ve výši pětinásobku podnájemného, tedy ve výši ………………,-- Kč. Po dobu trvání podnájemního vztahu bude jistota deponována na účtu nájemce a slouží k uhrazení případných budoucích potřeb nájemce, aby byla nemovitost uvedena do původního stavu, tedy ve kterém byla nájemci předána a na úhradu dluhů spojených s podnájmem.

Do sedmi dnů od skončení podnájmu je nájemce povinen jistotu vrátit podnájemci, a to po případném započtení dluhů na podnájemném a dalších právních titulů specifikovaných v tomto článku.

Podnájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí ve výši zákonné sazby.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

Povinnosti nájemce

Tato podnájemní smlouva nájemce zavazuje:

-          předmět podnájmu podnájemci přenechat v takové stavu, aby jej podnájemce mohl užívat k sjednanému účelu, udržovat jej ve stavu způsobilém k užívání a udržovat v něm náležitý pořádek obvyklý dle místních poměrů.

-          poté co mu podnájemce oznámil poškození nebo vadu předmětu podnájmu, zajistit v přiměřené době její odstranění. Pokud k odstranění nájemcem nedojde, pak je podnájemce oprávněn vadu nebo poškození odstranit a požadovat náhradu odůvodněných nákladů nebo slevu na nájemném, ledaže poškození nebo vada nejsou podstatné. V případě, že podnájemce odstraní poškození nebo vadu na předmětu podnájmu, aniž by předtím vadu oznámil nájemci, nemá právu na nákladů ani na slevu z nájemného.

-          Po dobu podnájmu je povinen zajistit podnájemci nerušené užívání

-          udržovat předmět podnájmu a provádět nezbytné opravy, které není povinen provádět podnájemce

 

Povinnosti a práva podnájemce

Práva podnájemce:

-          jestliže tím nezpůsobí zátěž předmětu nájmu, případně společných prostor, pak je podnájemce oprávněn zde i podnikat nebo pracovat.

-          Podnájemce může v bytě chovat zvíře, nedojde-li jeho chovem ke způsobení nepřiměřených potíží nájemci nebo ostatním obyvatelům domu. V případě zvýšení nákladů na údržbu domu nebo jeho společných částí je podnájemce povinen náklady s tím spojené uhradit nájemci.

-          podnájemce je oprávněn ve své domácnosti přijmout kohokoli. Pokud přijme nového člena domácnosti, je povinen zvýšení počtu osob žijících v předmětu podnájmu oznámit nájemci, a to bez zbytečného odkladu. Pokud nedojde k oznámení do dvou měsíců od přijetí, má se za to, že podnájemce závažně porušil svoji povinnost. Nájemce má právo žádat, aby v předmětu podnájmu žil pouze takový počet osob, který bude přiměřený rozloze předmětu podnájmu nebude bránit tomu, aby všechny osoby v domácnosti žili v hygienicky vyhovujících podmínkách. V případě snížení počtu osob v domácnosti je podnájemce povinen oznámit do nájemci bez zbytečného odkladu.

Povinnosti podnájemce:

-          podnájemce je povinen užívat předmět podnájmu řádně a v souladu s podnájemní smlouvou

-          povinností podnájemce je dodržovat pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny nájemce pro zachování náležitého pořádku v souladu s místními poměry.

-          V předměstu podnájmu provádět a i hradit běžnou údržbu a drobné opravy, které souvisejí s jeho užíváním.

-          Pokud dojde k přestavbě nebo úpravě domu nebo jiné změně je povinen ji strpět, jen pokud nesníží hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro podnájemce či je prováděna na příkaz orgánu veřejné moci a nebo bez jejího provedení hrozí zvlášť závažná újma. Jinak lze provést změnu jen se souhlasem podnájemce.

-          podnájemce je povinen bez odkladu, v případě zjištění poškození nebo vady, kterou je třeba odstranit bez prodlení, oznámit tuto skutečnost nájemci, jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení oznámit nájemci bez zbytečného odkladu. Povinností podnájemce je odstranit podle svých možností to, co lze očekávat, aby poškozením nebo vadou, které je třeba odstranit nedošlo k další škodě. Za to má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při zabránění vzniku další škody, to neplatí v případě, že poškození či vady byly způsobeny okolnostmi, za které podnájemce odpovídá.

-          v případě podnájemcovy nepřítomnosti delší něž 2 měsíce, o které věděl a během níž bude jeho byt nepřístupný, musí o tomto včas informovat nájemce a také zajistit osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí přístup do předmětu nájmu, pokud to bude nezbytně nutné. Jestliže nemá podnájemce k dispozici takovou osobu, pak je jí nájemce. Pokud podnájemce nesplní svoji povinnost, jedná se o porušení povinností podnájemce zvlášť závažným způsobem, to neplatí, nenastane-li z tohoto důvodu vážná újma.

-          podnájemce je povinen hradit sjednané podnájemné

-          podnájemce je povinen provádět běžnou údržbu předmětu podnájmu.

-          podnájemce je povinen oznámit neprodleně nájemci, že věc má vadu, a to ihned poté, kdy ji zjistí nebo kdy by ji zjistit při pečlivém používání mohl.

-          pokud dojde k uplatnění vlastnického práva třetí osoby nebo jiného práva k věci nebo k požádání třetí osobou k vydání nebo vyklizení věci, musí podnájemce písemně tuto skutečnost oznámit nájemci a pokud o to požádá, je mu nájemce povinen poskytnout ochranu. V případě jejího nedostatečného poskytnutí může podnájemce vypovědět podnájem bez výpovědní doby. Jestliže bude podnájemce v užívání předmětu podnájmu rušen nebo jinak dotčen jednáním třetí osoby, má nárok na slevu z podnájemného, pokud na takové jednání byl upozorněn nájemce včas.

-          podnájemce je povinen umožnit nájemci přístup do předmětu podnájmu, pokud o to nájemce požádá předem v přiměřené době, a to za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby. Hrozí-li nebezpeční z prodlení nebo je-li nezbytné zabránit škodě, není třeba předchozího oznámení. Podnájemce má právo na slevu z podnájemného, pokud by mu takovou činností podnájemci vznikly obtíže.

-          podnájemce je povinen zajistit pojištění předmětu podnájmu……….. (specifikujte)

VI.

Skončení podnájmu

Podnájemce je oprávněn při odevzdání věci oddělit a vzít si vše, co do věci vložil nebo na ni vnesl vlastním nákladem, to neplatí, pokud to není možné nebo by se tím zhoršila podstata věci nebo se ztížilo nepřiměřeně její užívání.

Podnájem skončí nejpozději ukončením základního nájemního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem.

Podnájem skončí, pokud zanikne předmět podnájmu. Pokud zanikne jen částečně, pak má podnájemce právo na přiměřenou slevu z podnájemného nebo může podnájem vypovědět bez výpovědní doby.

Výpověď z podnájmu musí být písemná a doručená druhé stranně. Lhůta běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi z podnájmu.

Podnájemní smlouva může být oběma stranami vypovězena v tříměsíční výpovědní době i bez udání důvodů.

VII.

Závěrečná ustanovení

Otázky touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými předpisy. Smlouva je vyhotovena dvojmo, z nichž každá má platnost originálu.

 

V ………………. dne ...................

 

 

Nájemce                                                                                                         podnájemce