Dnes je pondělí 15.4.2024 a svátek má Anastázie

Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU V BYTOVÉM DRUŽSTVU

 

Pan/í                                   ……………………..….……………………………

Datum Narození/r.č.             ………………………………………………………

Bytem                                 ……………………………………………………..          

                

(dále jen „převodce“) na straně jedné  (V případě, že převodce mají družstevní podíl ve společném jmění manželů, nutné uvést oba.)

a

Pan/í                                   ……………………..….……………………………

Datum Narození/r.č.              ………………………………………………………

Bytem                                 ……………………………………………………..                         

(dále jen „nabyvatel“) na straně druhé (V případě, že nabyvatelé jsou manželé, nutné uvést oba, neboť družstevní podíl se nabývá do společného jmění manželů.)

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o převodu družstevního podílu podle zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), následovně:

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Převodce je členem bytového družstva

název:

se sídlem:

IČO:

 

zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v ………….., v oddíle …………dále jen „družstvo“).

2. Družstevní podíl představuje účast převodce v družstvu a jeho majetková i nemajetková práva a povinnosti plynoucí z této účasti (dále jen „družstevní podíl). Obsah těchto práv a povinností je blíže vymezen ve stanovách družstva.

S družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu č. …………… o velikosti ………., ulice ……………………….., č.p. ……….., obec ……………………… (dále jen „byt“).

K bytu náleží sklep č., komora č., garáž č.

5. Byt je bytem družstevním ve smyslu § 729 odst. 1 ZOK, tj. nachází se v budově ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva a bytové družstvo jej poskytuje do nájmu členovi, který se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem.

6. Převodce splatil základní členský vklad ve výši……., který je součástí dalšího vkladu. Převodce se na pořízení bytového domu v majetku družstva, a tedy i na pořízení předmětného bytu, podílí dalším členským vkladem ve výši ………………..,- Kč. Převodci vzniklo právo na převod bytu do vlastnictví.

7. Družstvo má/nemá uzavřenou úvěrovou smlouvu.

Zde se uvedou závazky družstva –poskytne Vám bytové družstvo.

Nabyvatel prohlašuje, že je mu známa výše uvedená skutečnost a zbývající část financování domu uhradí měsíčně spolu s nájemným nebo úhradami za služby.

 

II. Převod družstevního podílu

 

1.Převodce tímto převádí družstevní podíl na nabyvatele a nabyvatel družstevní podíl přijímá do svého vlastnictví/do společného jmění manželů.

 

2. Převodem družstevního podílu zaniká členství převodce v družstvu a členem družstva se stává nabyvatel.

 

3. Účinností převodu družstevního podílu dochází k převodu nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených na nabyvatele, a to včetně dluhů převodce vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu (nebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu) za podmínek určených stanovami družstva.

 

Výše dluhů převodce vůči družstvu, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, činí ke dni podpisu této smlouvy ……………..,- Kč.

 

Převodce postupuje nabyvateli veškeré pohledávky a nabyvatel přebírá veškeré dluhy, které budou splatné po nabytí účinnosti této smlouvy a souvisejí s nájmem a službami s tím spojenými (vyúčtování r. ………)

 

4. Převodce prohlašuje, že:

a) převáděný družstevní podíl není zatížen žádnými právy třetích osob;

b) trvá jeho členství v družstvu a s tím spojený nájem bytu, z družstva nevystoupil, nebyl vyloučen ani neuzavřel dohodu o zániku členství, ani mu není známo, že by jeho členství mělo skončit z těchto nebo jiných důvodů uvedených v § 610 ZOK, např. prohlášením konkurzu na majetek převodce, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, v důsledku výkonu rozhodnutí nebo exekuce postihujícími družstevní podíl apod., a nevznikl žádný z právních důvodů, pro který by mohlo být zahájeno řízení směřující k zániku jeho členství v družstvu;

c) s výjimkou závazků uvedených v čl. I., odst. 6 a 7 této smlouvy a pravidelných měsíčních plateb nájemného a nákladů na služby spojené s užíváním bytu nemá z titulu členství v bytovém družstvu ani z titulu užívání družstevního bytu žádné jiné dosud nesplatné peněžité závazky;

d) s výjimkou dluhů uvedených v odst. 3 tohoto článku nemá z titulu členství v bytovém družstvu nebo z titulu užívání družstevního bytu žádné jiné dluhy.

 

5. Nabyvatel prohlašuje, že:

a) družstevní podíl přijímá včetně veškerých práv a povinností s tím spojených, včetně závazků k peněžitému plnění uvedených v čl. I., odst. 6. a 7 této smlouvy a bere na vědomí, že na jeho osobu přecházejí veškeré dluhy převodce vůči družstvu související s užíváním družstevního bytu, bez ohledu na výši uvedenou v odst. 3 tohoto článku;

b) splňuje podmínky členství určené stanovami družstva;

c) byl seznámen se stanovami družstva;

d) ke stanovám družstva přistupuje a zavazuje se, že se těmito stanovami, jakož i veškerými jejich pozdějšími změnami bude řídit po celou dobu trvání jeho členství v družstvu.

 

6. Práva a povinnosti člena družstva spojená s užíváním družstevního bytu jsou upravena ve stanovách družstva a v nájemní smlouvě uzavřené mezi družstvem a převodcem, pokud s nabyvatelem nebude uzavřena nájemní smlouva.

 

 

III. Kupní cena

 

1. Převodce a nabyvatel si sjednali, že se družstevní podíl převádí na nabyvatele úplatně za cenu …………………….. (slovy …………………………….) / bezúplatně.

2. Výše uvedená cena byla/bude uhrazena převodci takto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

IV. Předání a převzetí bytu

 

 

1. Převodce i nabyvatel prohlašují, že byt je ve stavu způsobilém pro řádné užívání.

 

2. Na základě dohody smluvních stran se převádí povinnost hradit nájem (úhrady za užívání bytu) takto:

 

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je podepsána oběma stranami a podpisy jsou ověřeny.

Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení této smlouvy družstvu, ledaže jsou touto smlouvou sjednány účinky pozdější. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření této smlouvy.

 

2. Dnem, kdy bude předložena tato smlouva družstvu nebo bude družstvu doručeno prohlášení převodce a nabyvatele o převodu družstevního podílu, předá převodce byt nabyvateli tak, aby jej nabyvatel mohl nerušeně užívat.

 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom a jedno vyhotovení se předkládá družstvu.

 

4. Veškeré změny nebo doplňky k této smlouvě, veškeré návrhy na změny této smlouvy a akceptace těchto návrhů musí být provedeny v písemné formě, jinak se dohoda o změně této smlouvy nepovažuje za uzavřenou, a to ani v případě, kdy mezi stranami není sporu o podstatných částech dohody. Poté, co nastanou účinky této smlouvy vůči družstvu, jsou již jakékoli změny této smlouvy nepřípustné.

 

5. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.

 

V .......................... dne ………………..…                                   V .......................... dne ………………..…

převodce                                                                                      nabyvatel

 

…………………………………                                                                ………………………………………

 

………………………………...                                                                ………………………………………