Dnes je pátek 19.4.2024 a svátek má Rostislav

Smlouva o smlouvě budoucí

Zde je k dispozici ke stažení vzor smlouvy o smlouvě budoucí, pokud si přejete, abychom smlouvu připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

Smlouva o smlouvě budoucí je často sjednávanou pojistkou, aby v budoucnu došlo k uzavření kupní smlouvy k nemovitosti. Smluvními stranami jsou budoucí prodávající a budoucí kupující.

 

Smlouva o smlouvě budoucí - vzor ke stažení zdarma

 

Smlouva o smlouvě budoucí

dle §50a a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako budoucí prodávající

a

pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako budoucí kupující

uzavírají smlouvu o smlouvě budoucí a projevili vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky.

 

I.

  1. Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže specifikované nemovitosti, která je zároveň předmětem této smlouvy:

dům a pozemky:

-          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-          budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-          pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

byt:

-          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-          spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-          spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 II.

  1. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že uzavřou kupní smlouvu, a to nejpozději do ......................., na základě které budoucí prodávající prodá a budoucí kupující koupí předmětnou nemovitost popsanou v čl. I. této smlouvy, a to za dohodnutou kupní cenu ve výši ...........,- Kč (slovy: ................... korun českých).

 III.

  1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že kupní cena ve výši ..............,- Kč bude uhrazena takto (alternativně):

-          částka ve výši ....................,- Kč byla uhrazena ke dni podpisu této smlouvy, což budoucí prodávající stvrzuje svým podpisem na této smlouvě.

-          částka ve výši ......................,- Kč bude uhrazena v hotovosti ke dni podpisu kupní smlouvy

-          částka ve výši ................,- Kč bude nejpozději do ................... zaslána na účet budoucího prodávajícího, č.ú..............................

-          částka ve výši ................,- Kč bude složena nejpozději do ...............2008 do úschovy notářské /advokátní kanceláře JUDr. .............. se sídlem......... a bude z úschovy vyplacena po povolení vkladu vlast. práva ve prospěch budoucího kupujícího

-          částka ve výši ...................,- Kč bude uhrazena prostřednictvím úvěru poskytnutého ................................ bankou, a.s. a bude nejpozději do ..................... zaslána na účet budoucího prodávajícího, č.ú.............

       2.  V případě prodlení budoucího kupujícího s úhradou finančních prostředků, je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

       3.  V případě, že k podpisu kupní smlouvy nedojde v termínu dle čl. II odst. 1 této smlouvy z důvodů na jedné straně zavazuje se tato smluvní strana zaplatit ve prospěch druhé smluvní strany smluvní pokutu ve výši ........,- Kč (slovy .................... korun českých).

 

 IV.

Budoucí prodávající prohlašuje, že na předmětné nemovitosti není zřízeno zástavní právo, ani věcné břemeno, či jakékoliv jiné omezení vlastnického práva budoucího prodávajícího, včetně nájemních poměrů. Budoucí prodávající prohlašuje, že jeho vlastnické právo k předmětné nemovitosti je nesporné a jeho smluvní volnost smluvní volnost nakládat s tímto majetkem není ničím omezena. Dále budoucí prodávající prohlašuje, že na předmětných nemovitostech neváznou žádné dluhy, ani jiné právní závady, a tyto do doby povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti ani nevzniknou. Budoucí prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu budoucí kupní smlouvy neuzavře jinou smlouvu, na základě které by došlo k převodu vlastnického práva k předmětné nemovitosti na třetí osobu. V opačném případě má budoucí kupující právo od této smlouvy odstoupit.

 

V.

  1. Budoucí kupující prohlašuje, že se se stavem předmětných nemovitostí popsaných v čl. I. této smlouvy obeznámil jejich obhlídkou na místě samém a nemovitosti v tomto stavu koupí.
  2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že budoucí prodávající předá předmětnou vyklizenou nemovitost budoucímu kupujícímu do ................. V případě porušení této povinnosti je budoucí prodávající povinen uhradit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

 

 VI.

  1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
  2. Veškeré změny a doplňky lze provést písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran jinak jsou neplatné.
  3. Účastníci smlouvy prohlašují, že si celou smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a rozumí mu, dále prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých informací a údajů a jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy.

 

V ………………….., dne ………………….. 

 

 

Jméno a podpis budoucího prodávajícího                       Jméno a podpis budoucího kupujícího