Dnes je pondělí 15.4.2024 a svátek má Anastázie

Smlouva o úschově peněz

Zde je k dispozici ke stažení smlouva o úschově peněz, pokud si přejete, abychom smlouvu připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

Nabytí vlastnického práva k nemovitosti vzniká až zápisem do katastru nemovitostí, není tedy vhodné uhradit kupní cenu již v době podepsání kupní smlouvy k nemovitosti. Jednou z alternativ, jak tuto věc ošetřit je úschova peněz (ať již u třetí osoby, advokáta nebo notáře). Po sepsání smlouvy o úschově peněz je kupní cena složena na účet schovatele, který ji po předložení výpisu z katastru nemovitostí převede na účet oprávněného ze smlouvy (prodávajícího). Nebo také nepřevede, pokud není částka složena celá nebo výpis z katastru nemovitosti předložen.

 

Smlouva o úschově peněz - vzor ke stažení zdarma

 

Smlouva o úschově peněz

 

Pan/í (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako prodávající a oprávněný ze smlouvy


a


pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako kupující a složitel

a

Pan/í (jméno a příjmení) …………… …………………, advokát, zapsaný v seznamu advokátů České Advokátní komory v Praze č. osv.

jako schovatel

 

Uzavírají smlouvu o úschově peněz

 

 1. Složitel a oprávněný ze smlouvy současně uzavřeli dnešního dne budoucí kupní smlouvu, jejímž předmětem je:

dům a pozemky:

-          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-          budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-          pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

byt:

-          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-          spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-          spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

 1. Kupní cena ve výši ………………..(slovy) bude složitelem složena do advokátní úschovy schovatele.

 

 

 1. Složitel se tedy zavazuje složit k rukám schovatele bankovním převodem na účet č. ………………/ finanční prostředky představující kupní cenu ve výši ………… (slovy), a to do (datum).

 

 

 1. Schovatel se zavazuje o složení uvedené částky do advokátní úschovy neprodleně informovat účastníky této smlouvy.
 2. Schovatel předmět úschovy za sjednaných podmínek do advokátní úschovy přijímá a zavazuje se, že s předmětem úschovy naloží tak, jak je ujednáno dále v této smlouvě.

 

 

 1. Pokud nebude kupní cena uvedená v čl. I složena na účet schovatele do sjednaného data, smlouva od počátku zaniká s účinky ex tunc. Schovatel pak vrátí případné složené finanční prostředky zpět na účet kupujícího.
 2. Pokud bude kupní cena uvedená v čl. I složena na účet schovatele do sjednaného data, je schovatel povinen složení finanční prostředky vyplatit tímto způsobem:
 • částku ve výši ………….(slovy) vyplatí schovatel oprávněnému do 5 dnů ode dne vkladu vlastnického práva dané kupní smlouvy do katastru nemovitostí, oproti předložení výpisu z katastru nemovitostí svědčícího o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí na kupujícího, přičemž na LV nebude žádné omezení dispozičních práv vyjma těch, které si případně budoucí kupující vloží do katastru sám k zajištění kupní ceny z dané kupní smlouvy.
 • částka ve výši …………... (slovy) představuje zálohu či kauci na daň z převodu nemovitostí a bude prodávajícím převedena do 3 dnů ode dne předložení potvrzení příslušného finančního úřadu o zaplacení daně z převodu nemovitosti na základě dané kupní smlouvy nebo bude přímo schovatelem uhrazena příslušnému finančnímu úřadu po předložení podkladů k přímému uhrazení daně finančnímu úřadu
 1. Bude-li složena částka ve výši …………. (slovy) do advokátní úschovy schovatele a prodávající a kupují neuzavřou spolu kupní smlouvu za podmínek budoucí kupní smlouvy, vrátí schovatel kupujícím veškeré složené finanční prostředky do tří pracovních dnů ode dne uplynutí této lhůty.
 2. Pro případ, že schovatel bude vlastní vinou v prodlení s vyplacením peněz prodávajícím, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0.05 % z dlužné částky denně.

 

 

 

 1. Schovatel není oprávněn vydat kterémukoli z účastníků smlouvy předmět úschovy nebo jeho část, nebudou-li splněny podmínky této smlouvy nebo nedojde-li k dohodě všech stran o změně jejího obsahu.
 2. Účastníci smlouvy ujednali, že složitel není oprávněn žádat vrácení složené úschovy, aniž byly splněny podmínky této smlouvy. Tímto ujednáním se činí neúčinným ust. § 750 občanského zákoníku, neboť toto ustanovení je v rozporu s účelem této smlouvy, kterým je zajištění proplacení kupní ceny pro prodávající pro případ vložení vlastnického práva do katastru nemovitostí pro složitele.

 

 

 1. Náklady úschovy, tedy náklady schovatele vynaložené pro splnění účelu úschovy a náklady smlouvy o úschově hradí (složitel, zprostředkovatel kupní smlouvy).

 

 

 1. Účastníci smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu sepsali na základě své pravé a svobodné vůle a na důkaz toho strany připojují své vlastnoruční podpisy.
 2. Změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou všech zúčastněných stran.

 

V ………………….., dne ………………….. 

 

 

Jméno a podpis prodávajícího                                                            Jméno a podpis kupujícího

 

 

Podpis advokáta