Dnes je pátek 19.4.2024 a svátek má Rostislav

Smlouva o výměnku - vzor dle nového občanského zákoníku

Přinášíme vám vzor smlouvy o výměnku dle nového občanského zákoníku, kterou mezi sebou uzavírají výměnkář a osoba zavázaná k výměnku. Pozor, dle této smlouvy je také třeba uzavřít kupní smlouvu mezi výměnkářem a osobou zavázanou k výměnku, pokud takovéto ujednání nechcete, můžete změnit čl. I a uvést buď darovací smlouvu nebo část ustanovení vypustit.

Smlouva o výměnku

 

Smlouva o výměnku

(§2707 NOZ)

 

Osoba zavázaná k výměnku:

Pan/paní ………………..

Narozený/á …………., bytem …………….………

na straně jedné

(dále jen „osoba zavázaná k výměnku“)

 

a

 

výměnkář:

Pan/paní ………………..

Narozený/á …………., bytem …………….………

na straně druhé

(dále jen „výměnkář“)

 

Uzavírají dle §2707 a následující občanského zákoníku následující smlouvu:

 I.

Tímto prohlašuje výměnkář, že je výlučným vlastníkem pozemku označeného jako stavební parcela č. (uveďte číslo parcelní) o výměře m2 (zastavěná plocha a nádvoří), na němž stojí stavba, budova, která je jeho součástí, a to objekt rodinný dům č.e. …. v části obce ……………., přičemž tyto nemovitosti jsou zapsány jako jeho vlastnictví u Katastrálního úřadu pro (uveďte) kraj, Katastrálního pracoviště (uveďte), na listu vlastnictví č. …. pro katastrální území ………., obec a okres (uveďte).

 

Mimo tuto smlouvu uzavírá výměnkář a osoba zavázaná k výměnku kupní smlouvu, kterou tuto nemovitost převádí na osobu zavázanou k výměnku a v souvislosti s tím si vymiňuje pro sebe na dobu 5 (pěti) let počínaje dnem ………… následující požitky a právní jednání:

-       xx

-       xx

-       xx,

Osoba zavázaná k výměnku se zavazuje poskytnou výše uvedené s tím, že není li občanským zákoníkem nebo touto smlouvou ujednáno jinak, pak je rozhodnou pro obsah práv výměnkáře místní zvyklost.

Výměnkáři náležejí všechny užitky, které může brát bez zkrácení práva osoby zavázané k výměnku. Osoba zavázaná k výměnku nese všechny závady nemovité věci a musí ji udržovat v dobrém stavu.

Osobě zavázané k výměnku má právo volně nakládat se všemi částmi nemovitosti, na které se výměnek nevztahuje a má právo na potřebný dohled.

Výměnkář výměnek přijímá a zavazuje se při výkonu svých práv šetřit podstatu nemovité věci.

 

II.

Výměnek se zřizuje pouze s obligačně-právními účinky, nikoliv jako reálné břemeno, a nebude tudíž zapsán do příslušného veřejného seznamu.

 

III.

Tímto se zřizuje povinnost osob zavázané k výměnku vůči výměnkám, a to k pomocnému právnímu jednání v případě výměnkářovi budoucí nemoci, úrazu či podobné nouze. Této povinnosti je možné se zprostit umístěním výměnkáře do zdravotnického či podobného zařízení, v tom případě však nese osoba zavázaná k výměnku 50% nákladů na pobyt, zbytek nese výměnkář ze svého.

 

 IV.

Pokud by nemohla osoba zavázaná výměnou dále plnit dle článku I. této smlouvy naturální plnění a pokus se strany nedohodou jinak, může soud na návrh rozhodnout, že se výměnek zcela nebo z části nahradí peněžitým důchodem, také může uložit osobě zavázané k výměnku, aby složila ve prospěch výměnkáře u provozovatele vhodného bankovního ústavu zaopatřovací jistinu ve stanovené výši.

 

V.

Pokud dojde ke zničení stavby specifikované v článku I. této smlouvy, v níž bylo výměnkáři vyhrazeno obydlí, je osoba zavázaná k výměnku povinna zajistit výměnkáři na vlastní náklad vhodné náhradní bydlení.

 

 VI.

Výměnek není možné postoupit; výměnkář může postoupit jen případné právo na splatné dávky, avšak ne na ty, jejichž rozsah bude určen podle osobních potřeb výměnkáře.

Právo na výměnek nepřechází na výměnkářovy dědice.

 

Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.

 

 

V ………………… dne …………..

 

 

podpis osoby zavázané k výměnku:                             podpis výměnkáře: