Dnes je čtvrtek 23.5.2024 a svátek má Vladimír

Smlouva o zřízení služebnosti užívání

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

Služebnost doživotního užívání bytu či domu je častým nástrojem používaným k zajištění možnosti nadále obývat nemovitost. Po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti užívání je třeba toto právo zanést do katastru nemovitosti. Je nutný podat návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Smlouva o zřízení služebnosti užívání odpovídá požadavkům nového občanského zákoníku (zák.č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

Smlouva o zřízení služebnosti užívání

dle § 1257 a násl. Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako povinný ze služebnosti

a

pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako oprávněný ze služebnosti

uzavírají smlouvu o zřízení doživotní a bezplatné služebnosti užívání nemovité věci. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky.

I.

Povinný je na základě doplňte na základě jaké skutečnosti se stal vlastníkem (např. kupní smlouvy ze dne…., darovací smlouvy ze dne…. apod.) a výpisem z katastru nemovitostí výlučným vlastníkem nemovitých věcí:

dům a pozemky:

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2, způsob využití ………., jehož součástí je rodinný dům č.p. ……..

-          pozemek - zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

byt:

-          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-          spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-          spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

II.

 1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že povinný ze služebnosti, jako vlastník nemovitosti popsané v čl. I., zřizuje touto smlouvou služebnost ve prospěch oprávněného ze služebnosti, a to služebnost spočívající v právu bezplatného 
  a doživotního užívání předmětné nemovitosti oprávněným.
 2. Povinný ze služebnosti zřizuje touto smlouvou služebnost užívání ve prospěch oprávněného ze služebnosti s jeho zřízením souhlasí a oprávněný ze služebnosti tuto služebnost přijímá.
 3. Služebnost se zřizuje bezúplatně. (alternativa – Služebnost se zřizuje za úplatu ve výši…)

 III.

 1.  Povinný ze služebnosti musí umožnit oprávněnému ze služebnosti přístup do nemovitosti a umožnit mu nerušený výkon práv ze služebnosti.
 2.  Oprávněný ze služebnosti je seznámen se skutečným stavem předmětné nemovitosti.
 3.  Povinný jako vlastník nemovitostí je povinen hradit náklady spojené s údržbou 
   a opravami nemovitostí uvedených v čl. I. této smlouvy a udržovat nemovitosti v dobrém stavu. Přičemž oprávněný ze služebnosti je povinen přispívat poměrnou  částkou na údržbu a opravy zálohy na energie. (upravte dle svých potřeb, předejdete zbytečným problémům do budoucna
 4.  Tato služebnost vázne na předmětných nemovitostech a zavazuje tak všechny ostatní vlastníky nemovité věci po celou dobu života oprávněného ze služebnosti, nedošlo-li k zániku práv ze služebnosti jiným způsobem.         

 IV:

 1. Právo ze služebnosti na základě této smlouvy vzniká vkladem do příslušného katastru nemovitostí.
 2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, 1 vyhotovení obdrží příslušný katastrální úřad k návrhu na vklad.
 3. Oprávněný ze služebnosti podá návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí do sedmi dnů od podepsání této smlouvy.
 4. Veškeré změny a doplňky lze provést písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.
 5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

 

V ………………….., dne …………………..   

……………………………….                                 …………………………………

Pavel Nový, povinný ze služebnosti                          Jan Starý, oprávněný ze služebnosti

 

 

 

 1.       Oprávněný ze služebnosti je seznámen se skutečným stavem předmětné nemovitosti.
 1.       Oprávněný ze služebnosti je seznámen se skutečným stavem předmětné nemovitosti.
 1.       Oprávněný ze služebnosti je seznámen se skutečným stavem předmětné nemovitosti.