Dnes je pátek 24.5.2024 a svátek má Jana

Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo chůze a jízdy)

Zde je k dispozici ke stažení vzor smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitosti, pokud si přejete, abychom smlouvu připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

V praxičasto dochází k uzavírání dohod o právu průchodu či průjezdu, nicméně je doporučováno takovéto dohody podpořit uzvařením smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitosti. Pozor, věcné břemeno vzniká až zápisem do katastru nemovitostí.

 

Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo chůze a jízdy) - vzor ke stažení zdarma

 

Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (chůze a jízdy)

dle §151n a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako povinný z věcného břemene

a

pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako oprávněný z věcného břemene

uzavírají smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky.

 I.

  1. Oprávněný je na základě svého prohlášení a výpisem z katastru nemovitostí výlučným vlastníkem pozemku

-          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-          budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-          pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

      2.  Povinný je na základě svého prohlášení a výpisem z katastru nemovitostí výlučným vlastníkem pozemku

-          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-          budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-          pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 II.

  1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že povinný, jako vlastník nemovitosti popsané v čl. I., odst. 2 zřizuje touto smlouvou věcné břemeno ve prospěch oprávněného, jako i každého dalšího vlastníka nemovitosti – pozemku 1....................... parc.č. .......... o výměře ................ m2 v katastrálním území ............. obec ............... popsaném v čl. I., odst. 1. této smlouvy, s tím, že obsahem tohoto práva je právo chůze a jízdy přes celý pozemek 2............................... parc.č. ......................... na pozemek 1 ............................ parc.č. ................... v k.ú. ................, s tím, že toto právo zahrnuje i možnost chůze a jízdy návštěv oprávněného, právo chůze a jízdy veškerých osob a techniky za účelem výstavby rodinného domu na pozemku parc.č. .................. a osob zabezpečujících opravy a údržbu nemovitosti na pozemku parc.č. ....................... v k.ú. ..................
  2. Povinný z věcného břemene zřizuje touto smlouvou toto věcné břemeno, s jeho zřízením souhlasí a oprávněný toto věcné břemeno přijímá.

III.

  1. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.

IV.

  1. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, 4 vyhotovení obdrží příslušný katastrální úřad.
  2. Povinný podá návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí do sedmi dnů od podepsání této smlouvy.
  3. Veškeré změny a doplňky lze provést písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran jinak jsou neplatné.
  4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V ………………….., dne ………………….. 

 

 

Jméno a podpis povinného                                                           Jméno a podpis oprávněného