Dnes je pátek 24.5.2024 a svátek má Jana

Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

Zde je k dispozici ke stažení vzor smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání), pokud si přejete, abychom smlouvu připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

Věcné břemeno k nemovitosti, právo jejího užívání, je častým nástrojem používaným k zajištění možnosti nadále obývat nemovitost. Po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitosti je třeba toto právo zanést do katastru nemovitosti.

 

Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání) - vzor ke stažení zdarma

 

Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

dle §151n a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako povinný z věcného břemene

a

pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako oprávněný z věcného břemene

uzavírají smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky.

 I.

  1. Povinný je na základě svého prohlášení a výpisem z katastru nemovitostí výlučným nemovitosti

dům a pozemky:

-          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-          budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-          pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

byt:

-          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-          spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-          spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 II.

  1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že povinný, jako vlastník nemovitosti popsané v čl. I. zřizuje touto smlouvou věcné břemeno ve prospěch oprávněného, a to věcné břemeno spočívající v právu doživotního užívání předmětné nemovitosti oprávněným.
  2. Povinný z věcného břemena zřizuje touto smlouvou věcné břemeno užívání ve prospěch oprávněného, s jeho zřízením souhlasí a oprávněný toto věcné břemeno přijímá.
  3. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. (alternativa – Věcné břemeno se zřizuje za úplatu ve výši…)

III.

  1. Právo z věcného břemene na základě této smlouvy vzniká vkladem do příslušného katastru nemovitostí.
  2. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, 4 vyhotovení obdrží příslušný katastrální úřad.
  3. Oprávněný podá návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí do sedmi dnů od podepsání této smlouvy.
  4. Veškeré změny a doplňky lze provést písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran jinak jsou neplatné.
  5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V ………………….., dne ………………….. 

 

 

Jméno a podpis povinného                                                           Jméno a podpis oprávněného