0
Dnes je úterý 28.3.2023 a svátek má Soňa

Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

Zde je k dispozici ke stažení vzor smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání), pokud si přejete, abychom smlouvu připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

Věcné břemeno k nemovitosti, právo jejího užívání, je častým nástrojem používaným k zajištění možnosti nadále obývat nemovitost. Po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitosti je třeba toto právo zanést do katastru nemovitosti.

 

Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání) - vzor ke stažení zdarma

 

Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

dle §151n a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako povinný z věcného břemene

a

pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako oprávněný z věcného břemene

uzavírají smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky.

 I.

  1. Povinný je na základě svého prohlášení a výpisem z katastru nemovitostí výlučným nemovitosti

dům a pozemky:

-          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-          budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-          pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

byt:

-          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-          spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-          spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 II.

  1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že povinný, jako vlastník nemovitosti popsané v čl. I. zřizuje touto smlouvou věcné břemeno ve prospěch oprávněného, a to věcné břemeno spočívající v právu doživotního užívání předmětné nemovitosti oprávněným.
  2. Povinný z věcného břemena zřizuje touto smlouvou věcné břemeno užívání ve prospěch oprávněného, s jeho zřízením souhlasí a oprávněný toto věcné břemeno přijímá.
  3. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. (alternativa – Věcné břemeno se zřizuje za úplatu ve výši…)

III.

  1. Právo z věcného břemene na základě této smlouvy vzniká vkladem do příslušného katastru nemovitostí.
  2. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, 4 vyhotovení obdrží příslušný katastrální úřad.
  3. Oprávněný podá návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí do sedmi dnů od podepsání této smlouvy.
  4. Veškeré změny a doplňky lze provést písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran jinak jsou neplatné.
  5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V ………………….., dne ………………….. 

 

 

Jméno a podpis povinného                                                           Jméno a podpis oprávněného

Komentáře k článku

roman slavik, 24.2.2017 08:36

Zdravim
Muj dotaz je s kym se smlouva o vecnem bremenu vlastne uzavira a kdy?Jedna se o ing. site.Je to developer ktrey ty site buduje nebo budouci majitele domu ke kterym ing. site vedou a nebo firmy jako je CEZ a vodovody a kanalizace?A smlouva musi byt podepsana pred vykopovymi pracemi nebo az po skonceni?
Dekujem.

Odpovědět
Plecháčová Petra, 23.2.2017 16:13

Dobý den, muj přítel koupil barák,hypoteku a nemovitost ma napsanou na sebe. Teď jsem se dozvěděla že ma sepsanou smlouvu na věcné břemeno užívání s matkou ktera tam snim bydlí. Zajímá mě tedy co tohle břemeno znamená? Děkuji

Odpovědět
Jiřina Šmídlová, 17.2.2017 12:08

Dobrý den, můžete mi prosím poradit.Máme s manželem novostavbu před kolaudací,ale potřebujeme k ní od souseda podepsat věcné břemeno, kvůli připojení obecního vodovodu který vede přes sousedovo pozemek.Když jsme přípojku zřizovali souhlasil s tím,ale teď to odmítl podepsat. Navíc máme podmínku o věcném břemenu v hypoteční smlouvě.Je nějaká jiná možnost o užívání této vody ,se kterou by mohli souhlasit všechny strany.Děkuji za odpověď.

Odpovědět
Jana Malá, 9.2.2017 23:55

Dobrý den.Koupili jsme s druhem parcelu na které jsme postavili chatu. Vlastníkem je druh.Na nákup si vzal půjčku,kterou splácíme společně rovným dílem.Nemůžu v katastru být napsaná jako spoluvlastník,protože mám exekuci.Poradíte mi prosím,jak to udělat,abych i o ten svůj podíl nepřišla a nebo nedostala do nějakého problému svého partnera?Mohlo by se sjednat doživotní právo užívání?Nebo sepsání nějaké smlouvy na užívání? Děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 13.2.2017 11:37

Dobrý den,

bylo by možné sepstat smlouvu na doživotní bezplatné užívání ( to by ovšem nepřešlo na Vaše dědice), vzor najdete zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/smlouva-o-zrizeni-sluzebnosti-uzivani. A zapsat toto právo do katatstru nemovitostí.

Bohužel Vám v tomto dále nemůžeme poradit, neboť se tímto vyhýbáte splácení svého dluhu a obcházíte věřitele.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Jana Malá, 13.2.2017 14:08

Děkuji moc za radu.Jen bych chtěla napsat,že se nevyhýbám splácení dluhu.Ručila jsem známému za úvěr a on ho přestal splácet.Tak to musím platit já z invalidního důchodu a mám to ještě na dva roky. Děkuji a přeji hezký den.

Odpovědět
RealHit.cz, 14.2.2017 09:33

Dobrý den,

ano, bohužel se ručitelé někdy dostávají do svízelné situace.

Hezký den,

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Vladimir , 5.2.2017 13:32

Dobrý den,před dvaceti roky jsem daroval rodinný dům dceři s bezúplatným právem věcného břemena doživotního užívání. V současné době se chci znovu oženit a zajímá mě, zda si ji mohu dovést do domu a bydlet s ní, coby svoji ženou, v části domu, který mám k uživání, i když s tím má dcera nebude souhlasit?

Odpovědět
RealHit.cz, 9.2.2017 21:16

Dobrý den,

podle soudní judikatury platí, že oprávněný z věcného břemene má právo umožnit užívat dům i svému manželovi/manželce. Tedy i přes nesouhlas vlastníka nemovitosti.

Domníváme se však, že by užívání mělo být ve stejném rozsahu jako při zřizení věcného břemene (např. pokud jste se dohodli, že budete užívat 2 místnosti, tak si po svatbě nemůžete nárokovat další).

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Michaela, 22.1.2017 23:04

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat prodáváme nemovitost , kde máme zřízenou vodu přes zahradu sousedů.Jakou smlouvu o věcném břemenu máme použít , jaké údaje a zápisy by měla smlouva obsahovat.Děkuji
Odpovědět

Odpovědět
RealHit.cz, 26.1.2017 10:21

Dobrý den,

v tomto případě by bylo dobré zřídt smlouvou služebnost práva na vodu viz občanský zákoník

§ 1272 Právo na vodu

(1) Kdo má právo na vodu na cizím pozemku, má k ní také přístup.
(2) Kdo má právo svádět vodu z cizího pozemku na svůj nebo ze svého pozemku na cizí, může na svůj náklad zřídit a udržovat zařízení k tomu potřebná; jejich rozsah se řídí potřebou panujícího pozemku.

 

Bylo by možné využít tento vzor http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/smlouva-o-zrizeni-sluzebnosti-uzivani  a upravit si jej pro Vaš potřeby, kde místo užívání by bylo právo na vodu. 

Tuto smlouvu by byl bylo nutno nechat zapsat do katastru nemovitostí, připojit její znění s ověřenými podpisy k návhru na vklad služebnosti.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
zdeněk toman, 20.1.2017 12:19

Dobrý den,
chci koupit nemovitost u které je ještě ve dvoře jiný dům s jiným majitelem.Mezi těmiti domy je garáž,která by patřila mě,ale je tam věcné břemeno užívání na pána,který měl zmiňovaný dům ve dvoře.Nyní ale dům prodal někomu jinému.Platí stále věcné břemeno na tuto garáž,když bylo zřízeno na jeho jméno a rodné číslo?Děkuji za odpověď

Odpovědět
RealHit.cz, 24.1.2017 09:42

Dobrý den,

podívejte se, zda je toto věcné břemeno zaneseno do katastru nemovitostí a příp., zda je tam uvedeno jméno oprávněného z věcného břemene. Pokud v katastru nemovitostí toto zasáno není, příp. je tam uvedeno jméno oprávněného, pak se zdá, že věcné břemeno užívání garáže bylo pouze pro jeho osobu a nepřechází prodejem, převodem na další vlastníky.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
roman slavik, 18.1.2017 08:45

Developer rodinnych domku chce pres moji zahradu vest inzenyrske site. V pripade meho souhlasu chce ode mne plnou moc aby mne jako zastupce zastupoval pri vsech jednanich a pravnich ukonech nutnym k vydani uzemniho a stavebniho povoleni za ucelem technicke infrastruktury a bytove zastavby. Je tento postup spravny a zakonny???

Odpovědět
RealHit.cz, 18.1.2017 20:29

Dobrý den,

jestliže se zřízením služebnosti inženýrské sítě budete souhlasit, pak devoloperovi můžete dát plnou moc potřebnou k vyřízení, ušetříte si tím jednání s úřady.

Zároveň doporučujeme si přesně vymezit předem kudy přes Váš pozemek mají inženýrské sítě vést, za jakou úplatu a zkontrolujte si čemu všemu dáváte plnou moc, tedy rozsah plné moci, ať je tam nejlépe vše popsáno.

 V případě potřeby toto nechte zkotrolovat právníkem, advokátem.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
Markéta M., 11.1.2017 22:44

Dobrý den,
připravuji darovací smlouvu na pozemek, rodiče nám darují pozemek pro výstavbu RD. Příjezdová cesta patří rodičům a vede i k jejich domu, pochopila jsem, že před darováním pozemku, je třeba mít vyřízena majetková práva k příjezdové cestě. Rodiče nám na užívání cesty zřídí věcné břemeno, je toto možné vložit do darovací smlouvy? Děkuji za odpověď

Odpovědět
RealHit.cz, 18.1.2017 20:14

Dobrý den,

v darovací smlouvě lze zřídit služebnost cesty.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Markéta M. , 24.1.2017 22:52

Děkuji!

Odpovědět
Blanka Hlaváčková, 4.1.2017 23:04

Dobrý den, jako vlastníci nemovitosti potřebujeme zřídit věcné břemeno k užívání jedné místnosti na dobu určitou pro firmu, jíž jsme majiteli, která je v nemovitosti v nájmu. Lze použít uvedený vzor smlouvy, resp. je aktuální k dnešnímu dni? Děkuji.

Odpovědět
RealHit.cz, 18.1.2017 20:04

Dobrý den,

je možné využít vzor smlouvy o zřízení služebnosti užívání podle nového občanského zákoníku, který je k dispozici zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/smlouva-o-zrizeni-sluzebnosti-uzivani.

S přáním pěkného dne

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Marek Hanák, 25.11.2016 12:48

Dobrý den. S mým vlastním otcem jsme se domluvili, že na mě převede Darovací smlouvou RD, kterou vlastní. Po sepsání Dar. smlouvy u RK, si otec vzpomněl, že chce ještě zřídit věcné břemeno na tuto nemovitost a to na užívání jedné konkrétní byt. jednotky do jeho smrti. Dotaz: je jednodušší věcné břemeno zřídit samosatně (ale současně) s Dar. smlouvou (tak, aby se do znění DS již nezasahovalo) a zda je možné zakoupit platné znění takové smlouvy, nebo je lepší tuto věc zapracovat přímo do DS? Rovněž se chci zeptat, jak se konkretizuje byt. jednotka, které se toto věcné břemeno týká. Děkuji za odpověď.

Odpovědět
RealHit.cz, 3.1.2017 22:03

Dobrý den,

věcné břemeno doživotního užívání, resp. služebnost bytu, je možno zřídit zvlášť smlouvou o zřízení věcného břemene nebo ji zahrnout do darovací smlouvy. Pokud by břemeno bylo v darovací smlouvě, ušetří se 1000 Kč za správní poplatek za zápis do katastru enmovitostí, kdy na základě daorvací smlouvy by došlo k zapsáním vlastnického práva i slžebnosti bytu do katastru nemovitostí.

Kdy bytovou jendotku můžete popsat takto:

byt:

-          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-          spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-          spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
Stanislava Vitvarova, 15.11.2016 09:30

Dobrý den,prosím,v roce 2011 uzavřel manžel - prodávající- se synem-kupující- Kupní smlouvu na pozemek.Na tomto pozemku byl postaven RD zatížený hypotékou,kterou platí manžel.V katastru nemovitostí je uveden syn.Je možné a jakým způsobem doplnit K.smlouvu o věcné břemeno práva na dožití /nás rodičů/ a je dodatek vázán řádným splacením hypotéky / v březnu 2017/? Syn v RD nebydlí. Velice děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 19.11.2016 16:14

Dobrý den,

zřejmě bude možné uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti užívání až po splacení hypotečního úvěru. Případně je potřeba si vyžádat souhlas od hypoteční banky se zřízením služebnosti. Nejednalo by se o dodatek ke kupní smlouvě, ale o samostatnou smlouvu, kterou bude potřeba nechat zapsat do katastru nemovitostí, resp. právo z ní vzniklé.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Dokoupil, 12.11.2016 22:00

Dobrý den,přepsal jsem synovi nemovitost kde jsem zřidil věcné břemeno uživáni kde mne nechá dožit.Syn má exekuci a hrozí prodej nemovitosti.Mohu se nějak bránit ? Předem děkuji za odpověď

Odpovědět
RealHit.cz, 19.11.2016 16:05

Dobrý den,

pokud je Vašeho věcné břemeno doživotního užívání zapsáno v katastru nemovitostí, pak zůstane i v případě, že by v exekučním řízení došlo k prodeji nemovitosti a změnil se vlastník.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Václav Maleček, 12.11.2016 08:53

Dobrý den,
cca před 25 lety jsem daroval svému synovi rodinný dům s bezúplatným právem věcného břemena doživotního užívání bez další konkrétní bližší specifikace. Chápu to správně, že jsem povinen hradit poplatky související s bydlením, tj. náklady na energie? Dnes mám přítelkyni, která cca jednou za tři týdny za mnou jezdí na návštěvu a přespí zde přes víkend, tj. 2 dvě až tři noci. Můj syn mi sdělil, že to dále už nedovolí. Má na to právo? Mohli by ste mi proto upřesnit pojem, co znamená možnost přijímat návštěvy v rozsahu a době obvyklé?
Děkuji.

Odpovědět
RealHit.cz, 19.11.2016 16:02

Dobrý den, 

jako oprávněný z věcného břemene dožití byste měl poměrně přispívat na náklady spojené s bydlením.

Co se týče návštěch, pak se domníváme, že Vámi uváděná frekvence návštev je zcela obvyklá a nijak nepřekračuje frekvenci, která by měla nadmíru zatěžovat vlastníka nemovité věci.

Pokud by Vám to syn dále zakazoval, můžete ho upozornit, že můžete odvolat svůj dar pro nevděk (tedy žádat o vracení daru) a to v případě, kdy obdarovaný zjevně porušuje dobré mravy, viz citace zákonného znění občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Odvolání daru pro nevděk
§ 2072

(1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.
(2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Jan Čapoun, 9.11.2016 11:58

Dobrý den.
Jsem vlastníkem nemovitosti, kterou jsem získal jednu polovinu jako dědictví a druhou polovinu koupí. Oboje před 30lety. V obou smlouvách je stanoveno věcné břemeno pro osoby A a B. Neznámo jak došlo na katastru nemovitostí k zapsání věcného břemene pro osoby A a C. Osoby A a C, po předložení úmrtních listů, byly před rokem vymazány. Nyní po více jak 30letech se osoba B dožaduje zapsání věcného břemene, má na to právo?
Děkuji za odpověď.

Odpovědět
RealHit.cz, 19.11.2016 15:51

Dobrý den,

na základě Vámi podaných inforamcí máme za to, že právo z věcného břemene, které nebylo 30 let vykonáno, již bylo promlčeno, viz § 632 občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb.

§ 632

Bylo-li do veřejného seznamu zapsáno právo, které může být vykonáváno nepřetržitě nebo opakovaně, promlčí se, pokud není vykonáváno po dobu deseti let. Bylo-li však do veřejného seznamu zapsáno právo, které se vykonává jen zřídka, vyžaduje se, aby osoba, které právo náleží, měla v průběhu deseti let alespoň třikrát příležitost je vykonat a nikdy je nevykonala; nevyskytne-li se v průběhu deseti let příležitost právo vykonat třikrát, prodlužuje se promlčecí lhůta, dokud nebude využita žádná ze tří příležitostí.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Marta Punčochářová, 7.11.2016 19:13

Dobrý den,prosím o radu,leta jsme chodili k naším nemovitostem po cestě,která byla také uvedena v KN,jako věcné břemeno.Předchozí majitelé tak neučinili a nynější majitelé také ne a dokonce se tomu brání.My bychom o to stáli,ale oni po nás chtějí finanční náhradu.Mají na to právo? Ještě podotýkám,že ta cesta existuje dobře 50-60 let,možná i déle.Děkuji za odpověd.

Odpovědět
RealHit.cz, 19.11.2016 15:44

Dobrý den,

je pravdou, že podle nového občasnkého zákoníku vlastníkovi pozemku, který je zatížen věcným břemen, náleží za jeho omezení vlastnického práva úplata a také poměrný příspěvek na údržbu cesty.

Pokud se na výši úplaty nedohodnete, musel by rozhodnout soud.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Roman Novák , 2.11.2016 06:43

Dobrý den ... prosim o radu .Otec přepsal dum s pozemky a hospodářskou budovou na mě ..pozamykal pokoje a zamezil mi přístup k toaletě -koupelny a kuchyně a říká, že platit taky nic nebude .. podotýkám má tady věcné břemeno co s tím jde udělat děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 19.11.2016 15:33

Dobrý den,

jako vlastník nemovité věci máte v zásadě právo ji užívat.

Předpokládáme, že otec má zřízeno věcné břemeno dožití. Podstatné bude, jak je upraveno v darovací smlouvě, zda se týká celé nemovitosti nebo jen části. 

Doporučujeme Vám se obrátit na právníka, který Vám sepisoval darovací smlouvu.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Libuše Kočí, 26.10.2016 03:07

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, mám rodinný dům, který jsem nabyla díky darovací smlouvě s podmínkou - věčným břemenem na dožití a bezplatné užívání domu. Vše je zapsané do katastru nemovitostí. Je možné i přes to si vzít na dům hypotéku se zástavním právem? Předem děkuji.

Odpovědět
RealHit.cz, 1.11.2016 17:56

Dobrý den,

možné to je. Ovšem záleží, jak výhodný v tomto případě nabídne hypoteční banka úvěr. Doporučujem Vám banky kontaktovat a srovnat nabídky, s tím, že na nemovité věci je věcné břemeno.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
pavla gajduškova, 27.9.2016 12:37

máme dum v exekuci,mohu dat věcné břemeno dceři,když do domu současně s námi vložila nemalé prostředky z ruznych nadací,které dostala po povodních na opravu a bydlení,nechceme o dum přijít.děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 1.11.2016 18:03

Dobrý den,

pokud již Vám bylo doručeno oznámení o zahájení exekučního řízení, tak s nemovitostí již dále nesmíte nakládat (prodat, zatížit zástavním právem nebo věcným břemenem). Pokud byste tak přesto učiila, nebylo by toto jednání platné, pokud by exekutor, věřitel nebo oprávněný vznesl námitku neplatnosti.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Jana Padevětová, 16.9.2016 20:07

dobrý den,
je možné zřídit právo užívání - věcné břemeno na dobu určitou? tj. např. na 5 let? případně lze ho zřídit k nemovitosti s tím, že nabyde platnosti až v případě úmrtí majitele nemovitosti - a potrvá např. oněch 5 let? nebo je možné 5 leté věcné břemeno zřídit pouze s"okamžitou platností" a lze ho po uběhnutí lhůty nebo v jejím průběhu obnovovat - znovu zřizovat? děkuji.

Odpovědět
RealHit.cz, 27.9.2016 09:45

Dobrý den,

věcná břemena, resp. služebnosti úžívání, mohou být zřízena jak na dobu neurčitou, tak na dobu určitou. Po uplynutí doby, na kterou bylo věcné břemeno zřízeno, je nutno toto ohlásit katastrálnímu úřadu, který provede výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí (dále jen KN). Věcné břemeno zřízené na dobu určitou lze smlouvou prodloužit, pak by výmaz z KN nebyl potřeba.

Co se týče zřízení věcného břemene až po smrti vlastníka nemovité věci, je dobré toto zřídit v pořízeních pro případ smrti - v závěti nebo dědické smlouvě, odkazu apod. Doporučujeme v tomto kontaktovat notáře.

Teoreticky by přicházelo do úvahu i sepsání smlouvy o vzniku věcného břemene s odkladací podmínkou, kde by bylo uvedeno, že smlouva nabyde účinnosti, až po smrti vlastníka nemovité věci, ovšem i na tento problém doporučujeme raději kontatovat advokáta, příp. přímo notáře.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Zuzana Stuchlíková, 11.9.2016 07:42

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli
je možné služebnost doživotního užívání nemovitosti uvést přímo v darovací smlouvě nebo je potřeba smlouvu o věcném břemenu vypracovat zvlášť. Mockrát děkuji za odpověď.

Odpovědět
RealHit.cz, 12.9.2016 20:11

Dobrý den,

ano, do darovací smlouvy je možno zahrnout také článek o zřízení služebnosti užívání bytu/ domů (dříve nazýváno věcné břemeno doživotního užívání).

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Romana Ceeova, 1.9.2016 12:59

Dobrý den, před několika lety jsem nabyla majetek darovací smlouvou od mojí babičky s tím, že jí a dědovi bude dům sloužit na dožití. Stejně tak i mému otci, s kterým nemáme zrovna dobré vztahy, je zadlužený, alkoholik...poslední dobou se ohání tím, že to má u nás na dožití a že se k nám hodlá nastěhovat s přítelkyní, která je také alkoholička, až moje babička umře. Tuto "větu - na dožití" mám pouze v darovací smlouvě a v katastru nemovitostí nemám zanesené žádné věcné břemeno na dožití. Dá se nějak vyhnout tomu, aby si dělal otec na společné bydlení nárok? Musím ho k sobě nastěhovat? Nebo mu tu držet nějakou místnost? Momentálně bydlí se svojí přítelkyní v jejim bytě a na mé nemovitosti se ničím nepodílí, např. ani pomoc s se dřevem na zimu, i když tu bydlí jeho matka. Děkuji za Vaši radu. Ceeova

Odpovědět
RealHit.cz, 9.9.2016 09:54

Dobrý den,

zrušení věcného břemene dožití (podle nového občanského zákoníku služebnosti užíváná domu) zapsaného do katastru nemovitostí je možno buď dohodou mezi Vámi jako vlastníkem zatížené nemovitosti a mezi Vašim otcem jako oprávněným z věcného břemene, úmrtím oprávněného nebo žalobou k soudu na zrušení věcného břemene, ve které uvedete veškeré skutkové okolnosti, proč si nepřejete, aby s Vámi otec bydlel do budoucna (alkohol, vy máte naproti tomu např. děti, nevhodné chování vůči své matce, žádná pomoc, má kde jinde bydlet), můžete k důkazům navrhnout výpověď své babičky.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

 

Odpovědět
Jaroslav Smetaník, 2.8.2016 09:32

Dobrý den,je nás pět majitelů pozemků na příjezdovou cestu s věcným břemenem.Jeden ze sousedů devastuje cestu při stavbě RD ,absolutně nereaguje na upozornění ,že je třeba se o ní starat-udržovat.Spolu s majitelem ho upozorňujeme aby cestu opravil,dal do původního stavu,neb se budeme domáhat soudní cestou o jeho zákazu používání této cesty.Chceme se zeptat je-li to možné res, jakou máme naději-možnost realizace děkuji za odpověď

Odpovědět
RealHit.cz, 5.8.2016 21:53

Dobrý den,

vy jako ostatní oprávnění z věcného břemene se můžete u soudu domáhat zabránění devastování cesty, resp. po dokončení stavby nebo průběžně udržovat cestu ve stavu, který by nebránil řádnému výkonu práva z věcného břemene ostatním oprávněným.

Bylo by také vhodné upozornit vlastníka cesty a ten se může domáhat také nápravy.

S pozdravem

Tým RealHit.cz 

Odpovědět
Marie Gintherová, 19.7.2016 22:54

Dobrý den, letošní červen naám zemřel otec... jsme pouze 3 dcery a bez závěti. Máme právo dědit dům, ale bydlí v něm paní, kkterá žila s otcem. Není zádný papír a ni záznam o věcném břemenu. Má tato paní nárok na další užívání domu a bydlení? Dům chceme prodat. Děkuji za odpověď
Gintherová

Odpovědět
RealHit.cz, 24.7.2016 10:57

Dobrý den,

pokud nastane dědění ze zákona, budou opravdu dědit potomci zemřeleho a ne jeho družka. S prodejem nemovitostí bude ale nutné počkat do vyřízení dědického řízení. Dříve nelze s nemovitostí právně nakládat. Družka si bude muset najít jiné bydlení, na to by ji měl být dám přiměřený čas. Ovšem je pravdou, že nyní dům užívá zřejmě bez právního nároku. Pokud byla vypravovatelkou pohřbu, je možné, že si také ji pozve notář v rámci předběžného projednání dědictví, tedy se nejpozději tam můžete dohodnout na dalším postupu.

S podzravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Josef Ebringer, 1.7.2016 18:34

Prosím o odpověď,jestli mi majitelka nemovitosti ve které jsem v katastru uveden jako věcné břemeno,může zakazovat návštěvy mých přátel,případně i s přespáním.Děkuji

Odpovědět
RealHit.cz, 17.7.2016 11:32

Dobrý den,

na základě Vašeho dotazu Vám můžeme sdělit, že oprávněný z věcného břemene (tedy Vy) - může příjmat návštěvy v obvyklém rozsahu, pokud nebylo dohodnuto při vzniku věcného břemene něco jiného.

Nejvyšším soudem bylo v obdobném případě judikováno toto: „Nebylo-li dojednáno něco jiného, má oprávněný možnost přijímat návštěvy v rozsahu a době obvyklé u nájemních bytů, pokud tím nadměrně nezatěžuje povinného.“ (= majitelku nemovitosti)

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Petr Imlauf, 4.6.2016 22:23

Dobry den,
se sousedem jsme se domluvili na vecnem bremeni uzivani-chuze pres jeden z jeho pozemku-ktery bych vyuzil pro pohodlnejsi vstup do sve nemovistosti.Jak bych mel smlouvu osetrit aby platila,jak to napsat i kdyz vlastnik pozemku-soused jiz nebude ziv a jeho nemovitost vcetne pozemku bude vlastnit nekdo jiny.Je to pan v letech-duchodce.
Dekuji,Imlauf.

Odpovědět
RealHit.cz, 6.6.2016 10:00

Dobrý den,

doporučujeme Vám sepsat Smlouvu o zřízení služebnosti stezky podle § 1274 a násl. občanského zákoníku (zák.č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a tuto služebnost nechat zapsat do Katastru nemovitostí. Pak bude váznout na povinném pozemku nezávisle na vlastníkovi pozemku.

Můžete využít vzor Ministerstva vnitra zde:

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO9If19ZLNAhWCXhQKHVrHAwcQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mvcr.cz%2Fsoubor%2Fvzor-6-zrizeni-sluzebnosti-docx.aspx&usg=AFQjCNEyV92jVxJdsAVg6qyUtry6tRSx6A&sig2=Xj8tJtuFKnGIm4akKT7zqg&bvm=bv.123664746,d.d2s

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
Zuzana Novotná, 13.4.2016 13:58

Dobrý den, potřebovala bych informaci, týkající se nemovitosti a věcného břemene. Koupila jsem nemovitost, ve které se mnou bydlí syn s rodinou. Na opravu jsem si brala hypotéku, kde je mým spoludlužníkem syn. Můžu přepsat dům na něj i když je v zástavě banky?

Odpovědět
RealHit.cz, 19.4.2016 14:36

Dobrý den,

přepsání nemovité věci na jinou osobu nebrání zástava banky na této nemovitosti. Katastrání úřad tak bezproblému návrh na vklad povolí.

Nicméně Vám dopručujeme to předem zkonzultovat s bankou, u které máte hypoteční úvěr, jelikož v podmínkách při jeho zřízení mohl být stanoven zákaz převodu nemovité věci bez jejího souhlasu a v případě porušení by mohla být sankce, smluvní pokuta v řádech několika tisíc. 

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
Hana Frohlichová, 23.3.2016 11:02

Dobrý den, budu se stěhovat k dceři do rodinného domu a chceme uzavřít věcné břemeno na doživotní užívání pro mne a mého manžela. Dům je na hypotéku. Může i v tomto případě byt smlouva uzavřena? Bance a katastru to nebude vadit? Děkuji.

Odpovědět
RealHit.cz, 31.3.2016 12:07

Dobrý den,

zpravidla v případě zřízení hypotečního úvěru u banky je podepisována smlouva o zřízení zástavy, v níž se zástavci zavazují, že nezatíží zastavenou nemovitou věc (nebo to může být upraveno přímo ve smlouvě o úvěru). To znamená, že se ti, kdo si brali hypotéku zřejmě zavázali, že nemovitost nijak nezatíží a to ani tím, že tam někomu nechají zřídit doživotní služebnost bydlení, neboť tím se cena nemovitosti nepochybně snižuje (s ohledem pro banku). V případě porušení tohoto zákazu by mohla být ze strany banky uplatňována vysoká pokuta či by dokonce banka mohla odstoupit od smlouvy o úvěru.

Doporučujeme Vám tedy si řádně přečíst smlouvu o zřízení zástavy či smlouvu o úvěru a případně se zeptejte přímo v bance, kde máte úvěr. Je možné, že Vám nabídnou nějaké řešení vhodné pro obě strany.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

 

Odpovědět
Judita Novotná, 14.2.2016 16:24

Dobrý den,co znamená když je v katastru napsáno věcné břemeno užívání nebo zástavní právo smluvní.

Odpovědět
RealHit.cz, 18.2.2016 10:15

Dobrý den,

poznámky Věcné břemeno užívání a Zástavní právo smluvní jsou uvedeny v části C Výpisu z katastru nemovitostí a znamenají určité Omezení vlastnického práva pro vlastníka nemovitostí. Ve výpisu by mělo být podrobněji uvedeno, pro koho bylo věcné břemeno uživání zřízeno, na jak dlouho a jakým právním titulem (smlouvou apod.), tzn. že toto věcné břemeno "zatěžuje" danou nemovitou věc a přechází i na nového majitele, pokud není ujednáno jinak.

Stejně tak u poznámky zástavní právo smluvní je dále uvedeno pro koho, v jaké výši a jakou listinou bylo zřízeno. Zpravidla se jedná o zástavu pro hypoteční, úvěrové banky, která je zřízena pro případ nesplácení úvěru, banka by pak uspokojila svou pohledávku z prodeje nemovité věci. Stejně tak tato zástava přechází na nové majitele.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
Dana Bokšteflová, 12.2.2016 10:54

Dobrý den, jsem společně se synem spoluvlastník domu. Chtěla bych pro mého přítele zřídit doživotní služebnost užívání domu , pro případ kdyby se se mnou něco stalo. Je potřeba, aby byl v domě přítel hlášený k trvalému pobytu? Musím mít souhlas syna? Nebo mohu toto věcné břemeno zřídit na svojí polovinu domu?

Odpovědět
RealHit.cz, 18.2.2016 10:02

Dobrý den,

pro zřízení věcného břemene, resp.dle nového pojmosloví v občanském zákoníku služebnosti bytu, což de facto předstvuje osobní doživotní užívání bytu či domu, je nutný souhlas spoluvlastníka nemovitosti, resp. měl by být účastníkem smlouvy o zřízení služebnosti. Oprávněná osoba ze služebnosti v nemovitosti nemusí mít nahlášený trvalý pobyt. Nelze tedy služebnost zřídit jen na Vaší polovině nemovitosti.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
zuzana, 6.1.2016 14:59

dobrý den chtěla bych se zeptat jsme novými majiteli pozemku na kterým jsme si postavili rodinný dům,je až za zahradou manželových rodičů a jelikož si chceme vzít hypotéku na dokončení a vybavení domu tak musí být zřízeno věcné břemeno cesty která vede kolem domu rodičů stačí ta smlouva kterou tady bezplatně nabízíte a pak návrh na vklad nebo se máme poradit s právníkem děkuji mockrát

Odpovědět
Dagmara Šajková, 16.12.2015 22:38

Dobrý večer,prosím o informaci.Koupila jsem stavební parcelu která je psána v katastru na mě. V příštím roce bych měla se svým přítelem stavit rodinný dům.Bude to psáno na mě,ale přítel tam bude mít věcné břemeno.Jenže přítel má dvě dcery, a ty na to mají právo kdyby se s přítelem něco stalo.Jak to řešit, aby na to jeho dcery neměly nárok, kdyby se s přítelem něco stalo. Předem Vám moc děkuji za odpověď.

Odpovědět
RealHit.cz, 17.12.2015 22:28

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není přesně zřejmé, jaký vztah má mít Váš přítel k rodinnému domu, který plánujete stavět, tam bude mít věcné břemeno úžívání? Pokud ano, pak je možné toto věcné břemeno zřídit výhradně na jeho osobu a smrtí by zaniklo. Pokud však budete rodinný dům stavět společně a každý poté bude vlastnit ideální polovinu, pak by toto přecházelo do dědictví a to je pro případ úmrtí možno ošetřit sepsáním závětí, kterou je možno sepsat u notáře a s ním danou věc probrat.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Dana Aisová, 1.12.2015 07:07

Dobrý den a d ě k u j i za služby, kterou tímto poskytujete. Bydlím v rodinném domě, kde je podílovým vlastníkem 1/2 manžel a 1/2 můj syn. Na podílu manžela vázne ex. (ručil a zbývá za dlužníka zaplatit 74 000 korun.) Je možné, aby bylo zřízeno věcné břemeno užívání pro mne ? Doživotní ? Jak se to dělá u podílových vlastníků ? Oba se zřízením věcného břemene souhlasí. D ě k u j i Vám.

Odpovědět
RealHit.cz, 7.12.2015 19:42

Dobrý den,

oba vlastníci domu jsou tzv. ideální podíloví spoluvlastníci pro Vás mohou zřícit doživotní služebnost užívání domu (bytu) dle § 1297 a § 1298 občanského zákoníku 89/2012 Sb. ve znění pzdějších předpisů.

Tedy uzavřete Smlouvu o zřízení služebnosti mezi spoluvlastníky (oběmi) jako povinnými a Vámi jako oprávněnou, tuto smlouvu pak podáte na katastr nemovitostí s návrhem na vklad práva odpovídajícího služebnosti domu. Ve smlouvě musí být uvedeny iniciály smluvních stran, co je předmětem smlouvy, popis služebnosti, ostatní ujednání, podpisy, datum.

 

S pozdravem

 

Tým RealHit.cz

 

 

Odpovědět
Dana Aisová, 8.12.2015 20:29

Děkuji mnohokrát za odpověď a radu. Aisová

Odpovědět
Květuše Rottová, 27.6.2015 17:11

Dobrý den.Na vlastnim pozemku jsme si postavili dům a přístupová cesta byla otce mé ženy.Ten nám na tuto cestu, udělal věcné břemeno.Již delší dobu, nám dělá různé naschvály, cestu rozjíždí zemědělskými stroji a mi máme spíš tankodrom než cestu. Na naše žádosti,aby cestu nerozjížděl vůbec nereaguje a je to stále horší.Mám na vás dotaz ,když nám dal právo cestu užívat,co musí dodržovat a jak se mi můžeme bránit.Velice vám děkuji za odpověd.K.Rottová

Odpovědět
RealHit.cz, 16.7.2015 21:36

Dobrý den,

jako oprávnění z věcného břemene máte právo vykonávat oprávnění z věcného břemene a to bez nepřiměřeného rušení tohoto oprávnění a příp. odstranit následky tohoto rušení. Tzn. cesta by měla být ve stavu, aby se po ní dalo jezdit a nemělo by vám být nijak ztěžováno po ní jezdit. Ochrany svého práva z věcného břemene se můžete domáhat u soudu žalobou.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Eva Malíková, 15.6.2015 15:19

Dobrý den,
přítel nabude Kupní smlouvou nemovitost.Je možné při Vkladu do KN mě,jako přítelkyni,ihned zřídit Věcné břemeno nebo toto absolvovat až po změně vlastníka nemovitosti (přítele)?Děkuji za odpověď

Odpovědět
RealHit.cz, 17.6.2015 22:27

Dobrý den,

ve Vašem případě budou smluvní strany u kupní smlouvy jiné než u smlouvy o zřízení věcného břemene, resp. věcné břemeno Vám jako přítelkyni bude zřizovat Váš přítel, ale to může až poté, co bude vlastníkem nemovitosti, v niž Vám zřídí věcné břemeno. Tzn. můžete podat návrh na vklad vlastnického práva a vklad věcného břemene na základě smlouvy o zřízení věcného břemen najednou, ovšem dle našeho názoru, pak by měl katastr nemovitostí nejvpre zapsat vlastnictví a poté až věcné břemeno. 

S pozdravem

Tým RealHit.cz

Odpovědět
Iva Jurová, 1.6.2015 14:53

Dobrý den, před osmi lety mi rodiče darovali pozemek, jehož součástí je stavba (rodinný dům). Podle darovací smlouvy mají rodiče právo dožití navíc bez jejich oboustranného písemného smlouvu nelze nemovitost zastavit, prodat, ani s ní ručit. Taktéž mají právo části pronajímat.

Tato vlastnická omezení nejsou doteď vložená v katastru nemovitostí a ráda bych je tam nyní doplnila. Musí být pro katastr sepsána smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti podepsaná mnou a rodiči?

Odpovědět
RealHit.cz, 6.6.2015 22:08

Dobrý den,

do katastru nemovitostí lze zapsat věcné břemeno  doživotního užívání nemovitosti pro Vaše oba rodiče vzkniklého na základě darovací smlouvy. Je nutné podat návrh na vklad věcného břemene. Darovací smlouva musí mít úředně ověřené podpisy. Návrh na vklad věcného břemene musí být podepsán (oběma stranami), nemusí být úředně ověřen, poplatek za návrh činí 1.000,- Kč.

Další omezení zapsaná v darovací smlouvě, že nemovitost nelze zcizit, zastavit apod.,  se dle našeho názoru do katastru nemovitostí v tomto případě nezapisují.

S pozdravem

Tým Realhit.cz

Odpovědět
Dana Poková, 27.5.2015 19:59

V závěti stojí, že za dědice celé své pozůstalosti zůstavuje otec rovným dílem své dva syny, kteří budou povinni vyplatit manželce částku ve výši 600.000,-Kč a ve prospěch své manželky dále zřizuje zemřelý právo užívat pozemky, jejichž součástí je dům, po dobu dvou let ode dne úmrtí. Manželka se zemřelým byla sezdána pouhé tři měsíce a není matkou dospělých synů. Je a nebo se tím rozumí věcné břemeno a mohou za užívání požadovat obvyklý nájem a před užíváním mohou požadovat kauci, když je více než jisté, že nemovitost bude poškozena užíváním?

Odpovědět
RealHit.cz, 1.6.2015 21:35

Dobrý den,

na zákadě informací, kterí jste uvedla nedokážeme přesně uvést, zda se jedná o věcné břemeno, resp. služebnost. Obecně lze říci, že služebnost lze zřídit i zavětí. Zřízená služebnost, pak není nájem, tedy nelze požadovat nájemné za užívání nemovitosti. Zároveň však se oprávněný ze služebnosti podílí na nákladech, které s úžíváním služebnosti plynou.

Jistě Vám poradí více notář, který bude dědické řízení vyřizovat, či notář, který sepsal závěť.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
Petr Češka, 18.5.2015 13:26

Dobrý den, mám dotaz k doživotnímu věcnému břemeni na bytové jednotce. Znamená bezplatné doživotní užívání bytu oprávněným také to, že nemusí přispívat do fondu oprav, platit případné služby atp.? Lze bez souhlasu oprávněného s majitelem bytu uzavřít další smlouvu o věcném břemenu pro jiného člověka na tu samou bytovou jednotku? Děkuji Češka

Odpovědět
RealHit.cz, 20.5.2015 22:04

Dobrý den,

dle našeho názoru na základě Vámi poskytnutých informací se domníváme, že oprávněný (jako uživatel bytu) bude zpravidla hradit zálohy na fond oprav, služby apod., ale záleží to na domluvě. 

Co se týče dalšího dotazu zřízení dalšího věcného břemene na tentýž byt ve stjeném rozsahu, tak to podle nás není možné, pokud by se mělo jednat o o obsahově stejné věcné břemeno, neboť ty by byly v konkurenci. Dalo by se však představit, že je zřízeno věcné břemeno užívání na bytě 3+1 např. v jednom pokoji, tak je možné zřídit další věcné břemeno na jiný pokoj.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

Odpovědět
Libor Bartoš, 25.3.2015 06:17

Dobrý den, chtěl sem se optat na spočívající v právu doživotního užívání předmětné nemovitosti oprávněným. Pokud budu chtít nemovitost kterou vlastním a na sousedním pozemku nechám provést vklad břemene o umožnění přístupu na můj pozemek a v budoucnu jej budu chtít prodat, darovat nebo mého úmrtí, břemeno zaniká když je uvedeno doživotního užívání?

Odpovědět
RealHit.cz, 30.3.2015 23:18

Dobrý den pane Bartoši,

věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti (podle nového občanského zákoníku služebnost doživotního užívání nemovitosti) se váže na určitou osobu, která je jako oprávněná k tomuto užívání zapsaná v katastru nemovitostí a prodejem nemovitosti nezaniká. Zániká smrtí oprávněného, promlčením, když nebude 10 let vykonáváno užívání oprávněným, dohodou s oprávněným apod.

Pokud ale zmiňujete věcné břemeno doživotního užívání cesty, které bylo zřízeno za účelem umožnění přístupu na pozemek, pak prodejem nemovitostí, na kterou bylo věcné břemeno zřízeno, aby se k ní dalo dostat, se ztrácí důvod zřízení věcného břemene a dle našeho názoru se povinný z věcného břemene může poté domáhat zrušení tohoto věcného břemene, neboť již nebude potřeba Vám umožnit přístup na pozemek.

S pozdravem

Tým RealHit.cz

 

 

 

Odpovědět
Bohumil Nešpor, 20.10.2014 09:19

Dobrý den Dotaz::"doživotního užívání předmětné nemovitosti oprávněným". Můžete se vyjádřit k mému právnímu názoru, že slovo" užívání bytu/věcné břemeno/"v širším slova smyslu je i to, že byt může uživatel věcného břemene, případně pronajmout, nebo uzavřít smlouvu o podnájmu. Předem děkuji za váš právní názor.

Odpovědět
Kateřina Trundová, 23.10.2014 10:59

Dobrý den, právní názor na tuto problematiku je takový, dle mého je možné vzhledem k obecným zásadám občanského zákoníku uzavřít nájemní smlouvu s oprávněným z věcného břemene, kdy občanský zákoník výslovně neuvádí, že pronajímatelem nemovitosti může být pouze její vlastník. Smlouvu o podnájmu může oprávněný z věcného břemene uzavřít se souhlasem majitele nemovitosti.

Odpovědět