Dnes je pátek 19.4.2024 a svátek má Rostislav

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem

Zde je k dispozici ke stažení smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti, pokud si přejete, abychom smlouvu připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky i s jejím příslušenstvím pro případ, že nebude dlužníkem řádně a včas splněna. Jedná se o věcné právo k věci cizí. V našem případě se jedná o zástavu nemovité věci, avšak může být zřízena i zástava movité věci i jiná pohledávka nebo právo, které mohou být případně zpeněženy a tím bude uspokojen věřitel. Zástavní právo je upraveno v §§ 152 - 174 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem - vzor ke stažení zdarma

 

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem

dle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako zástavce


a


pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako zástavní věřitel

uzavírají smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem

I. zajišťovaná pohledávka

 1. Strany této smlouvy prohlašují, že spolu uzavřeli smlouvu o půjčce dne ……., která je přílohou této smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem
 2. Na základě smlouvy o půjčce poskytl zástavní věřitel zástavci peněžní prostředky ve výši ….. (číslem i slovy) a zástavce je povinen poskytnuté prostředky zástavnímu věřiteli vrátit do ……… a uhradit příslušenství, případný úrok z prodlení či náklady z úkonů směřujících k uspokojení pohledávky, vše specifikované ve smlouvě o půjčce.

II. zástava

 1. Zástavce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:

dům a pozemky:

-          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-          budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-          pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 

byt:

-          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-          spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-          spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

 1. Zástavce prohlašuje, že mu není známo, že by na zástavě vázla jiná zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva nebo jiné právní vady, zároveň prohlašuje, že ani neuzavřel smlouvu ohledně zřízení uvedených právních vad ani zástavu nepřevedl na třetí osobu
 1. Zástavce dále prohlašuje, že do tohoto okamžiku neuzavřel smlouvu, kterou by k zástavě zřizoval zástavní právo, věcné břemeno či předkupní právo, že ohledně zástavy neuzavřel žádnou nájemní smlouvu a že neuzavřel žádnou smlouvu, kterou by zástavu převáděl na třetí osobu. Dále prohlašuje, že se ani k takovýmto úkonům nezavázal. Zástavní právo se vztahuje též na všechna příslušenství zástavy, která náleží zástavci a jsou jím určena k tomu, aby byla se zástavou trvale užívána.

III. práva a povinnosti po dobu trvání zástavného práva

 1. Zástavce se zavazuje, že po dobu trvání zástavního práva bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele zástavu nezatíží věcným břemenem, nezřídí k ní předkupní právo ve prospěch třetí osoby a ani ohledně ní neuzavře nájemní smlouvu na dobu neurčitou či na dobu určitou delší než jeden rok. Zástavce se zavazuje, že zástavního věřitele předem písemně uvědomí o svém záměru zřídit k zástavě další zástavní právo ve prospěch třetí osoby.
 2. 2. Zástavce se zavazuje, že po dobu trvání zástavního práva bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele zástavu nepřevede na třetí osobu.
 3. Zástavce se zavazuje, že po dobu trvání zástavního práva bude o zástavu řádně pečovat a zdrží se veškerých jednání či opomenutí, která by mohla snížit hodnotu zástavy ke škodě zástavního věřitele. Ztratí-li zástava na ceně tak, že zajištění pohledávky se stane nedostatečným, má zástavní věřitel právo od zástavce žádat, aby zajištění bez zbytečného odkladu přiměřeně doplnil. Neučiní-li tak zástavce, stane se ta část pohledávky, která nebude zajištěna, splatnou.
 4. Zástavce se zavazuje, že po dobu trvání zástavního práva bude řádně a včas platit veškeré daně, odvody a poplatky vztahující se k zástavě s tím, že splnění těchto povinností je zástavce povinen zástavnímu věřiteli kdykoli na jeho požádání prokázat.
 5. Zástavce prohlašuje, že zástava je pojištěna pro případ jejího zničení či poškození způsobeného ohněm, vodou a jinými živelními pohromami. Zástavce se zavazuje provést vinkulaci pojistného plnění sjednaného v předmětné pojistné smlouvě a předložit zástavnímu věřiteli kdykoli na jeho požádání příslušný doklad prokazující tuto vinkulaci. Zástavce se zavazuje pojištění na svoje náklady udržovat po celou dobu trvání zástavního práva.

IV. uspokojení zástavy

 1. Nebude-li pohledávka zástavního věřitele uvedená v článku I. této zástavní smlouvy řádně a včas splněna, má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy. Zástavní věřitel je oprávněn zástavu zpeněžit ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem zástavy.

V. ostatní ujednání

 1. Bude-li pohledávka zástavního věřitele uvedená v článku I. této zástavní smlouvy řádně a včas splněna, vydá o tom zástavní věřitel bez zbytečného odkladu zástavci písemné potvrzení.
 2. Zástavní právo k zástavě vznikne na základě této smlouvy vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí. Zástavce je povinen podat návrh na vklad do katastru nemovitostí do 15 dní od podepsání této smlouvy.
 3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom a čtyři budou přiloženy k návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

V …… dne ...................

 

Jméno a podpis zástavce                                                       Jméno a podpis zástavního věřitele