Dnes je pátek 19.4.2024 a svátek má Rostislav

Smlouva pachtovní - Pacht (nový občanský zákoník)

Pacht je jedním z nových institutů dle zákona č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen „nový občanský zákoník“). Jedná se o speciální druh nájmu, kdy rozdílem je, pokud si věc pronajmu, mohu ji užívat, pokud si ji propachtuju, mohu z ní mít užitek. Zde nabízíme vzor smlouvy pachtovní, který můžete využít například, pokud si chcete propachtovat sousedovu zahradu.

 

Smlouva pachtovní - Pacht - vzor ke stažení zdarma

 

Smlouva pachtovní - Pacht

(§2332 nového občanského zákoníku)

Smluvní strany:

Propachtovatel:

……….., podnikatel

s místem podnikání …………..

IČO: …………….…..

na straně jedné

(dále jen „propachtovatel“)

a

pachtýř:

…….., s.r.o.

se sídlem ………

IČO: ………………

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …….. soudem v ……. v oddíle C, vložce …………..

zastoupená jednatelem panem ……………

na straně druhé

(dále jen „pachtýř“)

uzavírají tuto pachtovní smlouvu ve smyslu § 2332 a násl. občanského zákoníku:

I.

Předmět smlouvy, obecná ustanovení

Touto pachtovní smlouvou se zavazuje propachtovatel přenechat pachtýři dále specifikovanou nemovitou věc:

dům a pozemky:

 

-           budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-           budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-           pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-           pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

byt:

-           jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-           spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-           spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

k dočasnému užívání a požívání

Pachtýř se tímto zavazuje platit propachtovateli sjednané pachtovné a také mu poskytnout poměrnou část z výnosu (je možné specifikovat například část úrody, dřeva,….)

Dále je pachtýř zavázán předmět smlouvy řádně obhospodařovat vlastní prací tak, aby přinášela výnos, který mu náleží.

II.

Pachtovné

Pachtovné je sjednáno v této výši:

 

-          roční pachtovné v paušální výši…………. Kč (slovy…………..Kč), pachtovné je splatné do konce měsíce ledna každého kalendářního roku následujícího.

-          1/10 z výnosu propachtované věci (specifikujte). Tato část pachtovného bude předána pachtýřem propachtovateli fyzicky do (například 10 dnů od ukončení sklizně, nejpozději však do 30.9 běžného kalendářního roku, nebo do pevného data u kácení dřeva,….)

Toto sjednané pachtovné v sobě zahrnuje také inventář dále specifikovaný v čl. III. Této pachtovní smlouvy.

III.

Inventář

Předmět pachtu specifikovaný v bodě I této smlouvy s následujícím inventářem (specifikujte):

Pachtýř je povinen o inventář pečovat s péči řádného hospodáře.

V případě zničení nebo opotřebení věci, které znemožní její užívání, je povinen propachtovatel obnovit inventář. Této povinnosti je zproštěn, pokud se škoda přičítá pachtýři. Toto platí i pro vady věci.

Po ukončení pachtu je pachtýř povinen inventář vrátit propachtovateli. Jestliže bude mezi cenou převzatého a odevzdaného inventáře rozdíl, je pachtýř povinen rozdíl vyrovnat v penězích nejpozději do 30 kalendářních dnů od skončení pachtu.

 IV.

Předání předmětu smlouvy

Sjednává se, že předmět smlouvy bude předán při podpisu této smlouvy včetně jeho inventáře. Toto obě strany stvrzují současně s podpisem této smlouvy.

V.

Další práva a povinnosti stran

Povinnosti pachtýře:

-          nemůže propachtovat věc třetí osobě, pokud toto poruší nebo pokud změní hospodářské určení věci nebo způsob užívání nebo požívání bez předchozího písemného dotazu propachtovatele. Jestliže tak učiní bez souhlasu propachtovatele, může mu tento vypovědět pacht bez udání důvodu.

-          Musí o věc pečovat s péčí řádného hospodáře, nedrancovat ji a pečovat o ni tak, aby na předmětu smlouvy nevznikla škoda.

-          Nemůže bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele provádět změnu na předmětu smlouvy. Tímto nejsou dotčeny povinnosti pachtýře uvedené v článku I.

-          Musí umožnit propachtovateli účinnou kontrolu řádného užívání předmětu smlouvy. Propachtovatel je oprávněn kontrolu provádět pouze v rozsahu nezbytně nutné pro splnění jejího účelu a taky, aby prováděnou kontrolou nebyl narušen provoz předmětu pachtovní smlouvy.

 

Povinnosti propachtovatele:

-          jestliže propachtovatel na propachtované věci provede opatření, k němuž je povinen nebo oprávněn dle této smlouvy nebo na základě jiného právního důvodu, je povinen nahradit pastýři náklady ze ztráty výnosu, pokud vzniknou a pachtýř o to požádá, také je oprávněn pachtýř požadovat přiměřenou zálohu. Tímto není dotčeno právo pachtýře na slevu z nájemného nebo na jeho prominutí.

-          Propachtovatel má právo na zvýšení pachtovného, pokud změní propachtovanou věc do té míry, že bude pachtýř moci při řádném hospodařené dosáhnout vyššího výnosu.

-          Propachtovatel má povinnost odstranit vadu věci bez zbytečného odkladu, pokud tak neučiní, je pachtýř oprávněn požadovat slevu z pachtovného, mu v důsledku takovéto vady klesne výnos z propachtované věci. Pachtýř má právo na prominutí pachtovného nebo na vypovězení pachtu bez výpovědní doby, pokud se jedná o vadu, kterou se požívání propachtované věci zásadním způsobem ztěžuje nebo i znemožňuje její požívání tak, že lze dosáhnout nanejvýš nepatrný výnos.

VI.

Doba trvání pachtu

Pacht se sjednává na dobu neurčitou.

Pachtovní smlouvu lze vypovědět z obou stran s šestiměsíční výpovědní lhůtou, tak, aby pacht skončil s ukončením pachtovního roku. Tomto případě strany považují pachtovní rok za kalendářní rok. Je požadována písemná forma výpovědi pachtu a její doručení druhé straně.

V děn skončení pachtu je pachtýř povinen po skončení pachtu vrátit propachtovanou věc propachtovateli. Jestliže tak neučiní, je povinen uhradit propachtovateli pachtovné propachtovateli jakoby pacht trval, plody a užitky vytěžené pachtýřem v té době se počítají jako užitky za celý rok.

VII.

Závěrečná ustanovení

Pachtovní smlouvu je možné měnit pouze písemně, jako dodatky podepsané oběma stranami.

V případě, že budou některé ze stran okolnosti bránit řádnému plnění z této smlouvy, je povinna je bezodkladně oznámit druhé straně.

Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotovení, kdy jedno z nich náleží každé straně.

Otázky touto smlouvu neupravené se řídí občanským zákoníkem, kdy podpůrně se použijí také ustanovení o nájmu.

Tato smlouva je účinnou po podpisu oběma stranami.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V ……………. dne ………………….

Propachtovatel:                                                                       Pachtýř: