Dnes je čtvrtek 20.6.2024 a svátek má Květa

Souhlas vlastníka domu s podnájmem nemovitosti

Zde je k dispozici ke stažení vzor souhlasu s vlastníkem domu s podnájmem, pokud si přejete, abychom souhlas připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

Nájemce nemovitosti může uzavřít smlouvu o podnájmu nemovitosti s třetí osobou (podnájemcem). K tomuto kroku však potřebuje souhlas vlastníka domu s podnájmem.

 

Souhlas vlastníka domu s podnájmem nemovitosti - vzor ke stažení zdarma

 

Souhlas vlastníka domu s podnájmem

dle §717 a násl. Občanského zákoníku

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako vlastník domu

Souhlasím, jako výlučný vlastník nemovitosti specifikované níže

dům a pozemky:

-          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................

-          budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. .................

-          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2

-          pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2

to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost"),

 

byt:

-          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................

-          spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. .......

-          spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............

to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost"),

 

s přenecháním uvedené nemovitosti do podnájmu třetí osobě (je možné i specifikovat na konkrétní osobu), kdy nájemcem nemovitosti je pan/í ….. na základě nájemní smlouvy sjednané (datum).

V ………………….., dne ………………….. 

 

 

Jméno a podpis vlastníka nemovitosti