Dnes je pátek 19.4.2024 a svátek má Rostislav

Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem (nový občanský zákoník)

Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem je možno podat pouze z vážných důvodů stanovených zákonem. Výpovědní doba běží od prvního dne následujícího kalendářního měsíce následujícího poté, co byla výpověď doručena nájemci. Pokud pronajímáte byt a uvažujete o výpovědi z nájmu bytu nájemci, můžete použít náš vzor uvedený níže.

 

Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem - vzor ke stažení zdarma

 

Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem

(§2288 nový občanský zákoník)

V ………………….. dne ….……..

Vážený pan / Vážená paní                                           

…………………

nar. ……………                                   

bytem……………………………..

……………………………………. (nájemce)                                                                                              

„doporučeně do vlastních rukou“

VÝPOVĚĎ Z NÁJMU BYTU

V souladu s § 2288 nového občanského zákoníku tímto já…………………..nar.…………………bytem……………………………jako pronajímatel bytu vypovídám nájem bytu/domu sjednaný v nájemní smlouvě uzavřené dne………………., bytové jednotky/domu/pozemku

dům a pozemky: - budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................ - budova bez čp/če, zp. využití .............., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................. - pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2 - pozemek zahrada parc.č. ......... o výměře ............... m2 to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").

byt: - jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ...................... - spoluvlastnický podíl na společných částech výše popsané budovy o velikosti id. ....... - spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ............ o velikosti id. ............ to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

Výpověď podávám z důvodů uvedených v § 2288 (odst. 1,2, písm. – specifikujte), kvůli skutečnosti, že…………………………………………………………………………………………………………………..

Prvním dnem kalendářního měsíce poté, co obdržíte do rukou tuto výpověď nájmu předmětné nemovitosti, začíná běžet zákonná tříměsíční lhůta.

Dle § 2286 odst. 2 občanského zákoníku Vás tímto poučuji o možnosti vznést proti této výpovědi námitky do dvou měsíců ode dne obdržení výpovědi, na základě nichž může soud přezkoumat, zdali je podaná výpověď oprávněná.

S pozdravem

 

………………………………………..