Dnes je pátek 19.4.2024 a svátek má Rostislav

Výpověď z nájmu bytu sjednaného na dobu určitou (dle nového občanského zákoníku)

Výpověď z nájmu bytu sjednaného na dobu určitou nový občanský zákoník upravuje téměř stejně, jako tomu bylo doposud. Výpovědní doba je stanovena stále na dobu 3 měsíců a začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy byla výpověď doručena druhé straně. Nájemce může nájem vypovědět, pokud dojde k zásadní změně okolností, z nichž strany při uzavírání smlouvy vycházely.

 

Výpověď z nájmu bytu sjednaného na dobu určitou - vzor ke stažení zdarma

 

Výpověď z nájmu bytu sjednaného na dobu určitou

(§2287 nový občanský zákoník)

V ……………………… dne ……….

Vážený pan / Vážená paní                                           

…………………

nar. ……………                                   

bytem……………………………..

…………………………………….                                                                                                         

„doporučeně do vlastních rukou“

VÝPOVĚĎ Z NÁJMU BYTU SJEDNANÉHO NA DOBU URČITOU DLE § 2287 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Vážený pane……………… / Vážená paní………………..,

Dne…………….mezi námi byla uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou od………….do…………….. Předmětem nájmu byla bytová jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ...................... to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

Tímto výše uvedený nájem předmětné nemovitosti vypovídám, z důvodů změny okolností, které jsem při vzniku závazku nepředpokládal. V nájmu bytu nemohu pokračovat, jelikož jsem získal nové zaměstnání a musím se přestěhovat do místa výkonu zaměstnání (příklad).

Dle § 2287 byl tímto naplněn zákonný důvod pro výpověď nájmu. Jakmile obdržíte tuto výpověď, prvním dnem následujícího měsíce počíná běžet výpovědní doba, jejíž délka činí tři měsíce.

S pozdravem

 

………………………..