Dnes je čtvrtek 23.5.2024 a svátek má Vladimír

Výpověď z nájmu pronajímatelem nájemci

Zde je k dispozici ke stažení vzor výpovědi z nájmu pronajímatelem nájemci, pokud si přejete, abychom výpověď připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.

Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.

Pronajímatel může nájemci dát písemnou výpověď z nájmu, kterou by měl doručit, doručení musí být lehce prokazatelné. Je třeba mít na paměti, že nejdříve je třeba nájemci zaslat písemná výstraha, kterou musí být upozorněn na hrubé porušování dobrých mravů v domě a nájemce musí v porušování nadále pokračovat. Bez výstrahy by byla výpověď neplatná.

Náležitosti výpovědi, jsou - výpovědní důvod (musí být popsán tak, aby jej nebylo možné zaměnit), výpovědní lhůta (nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce, počíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, v němž byla doručena), poučení o tom, že nájemce má možnost podat do 60 dnů k soudu žalobu na určení neplatnosti výpovědi.

 

Výpověď z nájmu pronajímatelem nájemci - vzor ke stažení zdarma

 

Výpověď z nájmu

dle § 711 a §711a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Já, (jméno a příjmení) …………… …………………, trvale bytem …………….., narozený/á…………………………., RČ: ……………….,

jako pronajímatel


dávám výpověď z nájmu


pan/í (jméno a příjmení)…………… ……………………., trvale bytem ……………, narozený/á…………………………………….., RČ: ………………..

jako nájemci

 

  1. Mezi pronajímatelem a nájemcem byla uzavřena dne ….. nájemní smlouvu týkající se nemovitosti jí specifikované.
  2. Dne … Vám byla odeslána/předána upomínka, kterou Vám bylo sděleno, že z Vaší strany dochází k opakovanému hrubému porušování dobrých mravů. Přes zaslanou upomínku jste se uvedeného chování nezdržel/a. (je možné rozepsat)
  3. Z uvedených důvodů vypovídám uvedenou nájemní smlouvu ve smyslu §711 odstavec 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Výpovědní lhůta činí … měsíce (alespoň tři). Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato výpověď doručena a skončí uplynutím posledního dne …. měsíce.
  5. Ve smyslu §712 odst. 5 občanského zákoníku Vám náleží po skončení nájmu přístřeší, tedy dočasné ubytování do doby než opatříte řádné ubytování a prostor pro uskladnění bytového zařízení a ostatních věcí osobní potřeby. V tomto smyslu máte zajištěno na adrese …. Skladovací plochu, a to na dobu od vyklizení bytu do…..
  6. Předmět nájmu jste povinen vyklidit po uplynutí výpovědní lhůty do patnácti (15) dnů ode dne zajištění přístřeší.
  7. Pokud podáte ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne doručení této výpovědi k soudu žalobu na určení neplatnosti výpovědi z nájmu, nejste povinen předmět nájmu vyklidit, a ti až do vydání pravomocného rozhodnutí soudu o podané žalobě.

 

V ………………….., dne ………………….. 

 

Jméno a podpis pronajímatele